The 3rd Thailand Plastics Awards 2017

บริษัทฯ บริษัทฯ ได้รับรางวัล The 3rd Thailand Plastics Awards 2017 ประเภท Gold Award จากสยามดิสคัฟเวอรี่ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย, สถาบันพลาสติกและธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ปี 3 ซึ่งมอบให้แก่องค์กรและบุคคลที่ผลิตชิ้นงานที่มีนวัตกรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีขั้นตอนระดับความยากในการผลิต ปลอดภัยในการใช้งาน รูปลักษณ์ ความสวยงามของสินค้า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

RELATE NEWS


Back To Top