SrithaiSuperware
11/11/2565

บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ร่วมกับ เจบีพี และพันธมิตรธุรกิจ มุ่งยกระดับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน One World: One Future together “ร่วมมือกัน เพื่อโลกเพียงหนึ่งเดียว เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”

JBP เชิญชวน ศรีไทยฯ และพันธมิตรธุรกิจ มุ่งยกระดับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยการผลักดันแนวคิด Green Supply Chain การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนร่วมกันตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ มาร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการผลักดันธุรกิจอย่างยั่งยืน

03/10/2565

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ลงนามสัญญาสนับสนุนทางการเงินกับ EXIM BANK

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) โดยคุณไชยวัฒน์ กุลภัทรวาณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร ร่วมลงนาม ในสัญญาสนับสนุนทางการเงินกับ EXIM BANK จำนวน 220 ล้านบาท เพื่อให้บริษัทฯ นำไปใช้ปรับปรุงเครื่องจักรและโรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และยกระดับธุรกิจให้แข่งขันได้ในตลาดโลกการค้ายุคใหม่

30/09/2565

บริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้ารับมอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร จากการได้รับคัดเลือกเป็นเครือข่ายโรงงานลดก๊าซเรือนกระจกดีเด่น

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้ารับมอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร จาก รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการนิคมแห่งประเทศไทย จากการได้รับคัดเลือกเป็นเครือข่ายโรงงานลดก๊าซเรือนกระจกดีเด่น โดยได้มีการดำเนินโครงการและกำหนดมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) สอดคล้องกับนโยบายประเทศที่ได้แสดงเจตจำนงต่อภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ


06/09/2565

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ต้อนรับคณะนักลงทุนเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 บริษัทฯ ให้การต้อนรับคณะนักลงทุนที่เข้าเยี่ยมชมกิจการของ บริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่และโรงงานสุขสวัสดิ์ เลขท่ี 15 ซอยสุขสวัสดิ์ 36 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ

27/04/2565

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์จํากัด (มหาชน) ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 ประจําปีพ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 บริษัทฯ จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 ประจําปี 2565 ณ ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 4 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 15 ซอย สุขสวัสดิ์ 36 ถนนสุขสวัสดิ์แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ เป็นไปตามข้อกําหนด ของตลาดหลักทรัพย์

01/04/2565

บมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ขึ้นทะเบียนเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ( Carbon Footprint for Organization: CFO)

บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก และให้ความสำคัญในด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตและการใช้พลังงาน โดยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคอุตสาหกรรม เป็นประเด็นหนึ่งที่ส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ที่ก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ตลอดจนถึงการใช้ชีวิตของผู้คน บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเป็นหนึ่งในผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม โดยการจัดทำ “คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร” (Carbon Footprint of Organization: CFO)

03/12/2564

บมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ได้รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษัทฯ ได้รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ระดับดีเยี่ยม ประจําปี 2564 จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดย ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบรางวัล ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

09/11/2564

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับภาคเอกชน มอบอุปกรณ์การแพทย์และเวชภัณฑ์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 แก่รัฐบาลเวียดนาม

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน), นายกสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม, ประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม, ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำคณะกรรมการสภาธุรกิจและสมาคมมิตรภาพฯ พร้อมภาคเอกชน มอบอุปกรณ์การแพทย์และเวชภัณฑ์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 แก่รัฐบาลเวียดนาม โดยมี H.E. Mr. Phan Chi Thanh เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ และคุณธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมในพีธีส่งมอบ ณ กระทรวงการต่างประเทศ

01/11/2564

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับ รางวัลระดับ

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับระบบบริหารจัดการ เพื่อให้เกิด การพัฒนาอย่างยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้รับรางวัลระดับ Bronze Medal Top 50% เป็นครั้งแรก จาก EcoVadis ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดลำดับความยั่งยืนจากบริษัททั่วโลก


01/11/2564

6 ปีติดต่อกัน “SITHAI” ได้รับคะแนนการประเมิน การกำกับดูแลกิจการที่ดี ในระดับ 5 ดาว "ดีเลิศ"

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคม และมีเจตนารมณ์ที่มั่นคงในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้ความสนใจและใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนอย่างเท่าเทียมกันเสมอมา จากความมุ่งมั่นดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2564 ผลสำรวจของโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2564 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies


01/09/2564

บริษัท ศรีไทยฯ ร่วมปฏิบัติการ ลด-โลก-ร้อน กับ Care the Bear

บริษัท ศรีไทยฯ ตระหนักดีว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาใหญ่ของโลกใบนี้ ซึ่งมีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก เห็นได้จากความถี่และความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อทั้งเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างหนัก โดยปัญหาภาวะโลกร้อนและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถือเป็นปัญหาใหญ่ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญและทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน

31/07/2564

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) และเขตราษฏร์บูรณะเปิด ‘ศูนย์พักคอย’ เขตราษฎร์บูรณะ รับผู้ป่วยติดเชื้อกว่า 200 เตียง

เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2564 คุณศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, คุณอธิศรี วุฒิภาคภักดี ผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ, คุณอดุล เทียนทรัพย์, คุณวาสนา บูรณกิตติโสภณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ, คุณสมทรง รักษาพล ผจก.ฝ่ายบริหารงานบุคคล ผู้แทน บมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์, ดร.สิทธิวัฒน์ กำจัดวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลประชาพัฒน์ ,รศ.ดร.ธนรรธน์ พลวิชัย และผู้แทนจากสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย, มูลนิธิมาดามแป้ง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หน่วยทหารเรือ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต และตัวแทนจาก หน่วยงานต่างๆ ร่วมพิธีเปิดศูนย์พักคอยเขตราษฎร์บูรณะ ณ อาคารคลังสินค้าริมน้ำ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด(มหาชน) ถนนราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

14/05/2564

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 ประจำปี พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 บริษัทฯ จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 4 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 15 ซอยสุขสวัสดิ์ 36 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

01/04/2564

ร่วมพิธีเปิดตัวโครงการและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม

วันที่ 1 เมษายน 2564 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย งานสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน, นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และองค์กรอุตสาหกรรมนำร่อง จำนวน 29 แห่ง จากกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ร่วม “พิธีเปิดตัวโครงการและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม” ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

24/03/2564

คุณสนั่น อังอุบลกุล ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คนที่ 25

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 คุณกลินท์ สารสิน ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นประธานจัดการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าไทย ครั้งที่ 55 ประจำปี 2563 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ในวาระการเลือกตั้งกรรมการหอการค้าไทยชุดใหม่แทนชุดเดิมที่หมดวาระลงจำนวน 76 ท่าน โดยคุณสนั่น อังอุบลกุล ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการชุดใหม่ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คนที่ 25 

03/03/2564

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ

วันที่ 3 มีนาคม 2564 บริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน), องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU) และโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภายใต้ “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน” ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี

18/11/2563

งานแถลงข่าวเปิดตัวนวัตกรรมสินค้าสุขภัณฑ์จากเมลามีน

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์โคราช จำกัด ผู้ผลิตภาชนะเครื่องถ้วยชามเมลามีน จับมือกับบริษัทโมเก้น (ประเทศไทย) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวนวัตกรรมสินค้าสุขภัณฑ์จากเมลามีน ภายใต้แบรนด์ MOGEN หนึ่งในผู้นำด้านตลาดสุขภัณฑ์ และ Market Leader สำหรับ Bathroom Furniture ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เป็นการเปิดตัวสินค้าเครื่องสุขภัณฑ์ผลิตจากนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของวงการ เพื่อสร้างจุดขายที่แตกต่างตจากวัสดุเซรามิคทั่วไป ที่มีความเป็น Eco-friendly ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ด้วยการนำวัสดุเมลามีนเข้ามาเป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตแทนการใช้เซรามิคแบบเดิมๆ

29/10/2563

รางวัล “เพชรกนก” สาขาเกียรติภูมิแผ่นดิน

วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “เพชรกนก” สาขาเกียรติภูมิแผ่นดิน เป็นรางวัลที่มอบแก่บุคคลและองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเชิดชูเกียรติคนดีศรีแผ่นดิน ทั้งที่สร้างคุณงามความดี มีความเสียสละและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ จากสมาคมผู้ผลิตรายการภาพและเสียง ณ ห้องประชุมองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (TOT)

03/10/2563

รางวัล Business Partner Award 2020 (Platinum Award)

วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2563 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Business Partner Award 2020 (Platinum Award) เป็นปีที่ 2 จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในงาน TSCN Business Partner Conference 2020 จัดขึ้น ณ ห้างสรรพสินค้าสามย่านมิตรทาวน์

01/06/2563

มอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดสร้างห้องคัดกรองและตรวจผู้เสี่ยงติดเชื้อ COVID-19

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) และคุณอภิรภรณ์ วงศ์นิมิตรกุล มอบเงินสนับสนุน 300,000 บาท แก่คุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อจัดสร้างห้องคัดกรองและตรวจผู้เสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยมี คุณวิชัย อัศรัศกร, คุณสุรงค์ บูลกุล, มิสเตอร์สแตนเล่ย์ กัง, คุณอธิป พีชานนท์ และดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ ร่วมด้วย ณ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย29/04/2563

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ประจำปี พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 บริษัทฯ จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 4 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) เลขท่ี 15 ซอยสุขสวัสดิ์ 36 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ

20/02/2563

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ร่วมกับ “เจบีพี” พัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิล ลดขยะพลาสติก

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “เจบีพี แอร์คลีน พลัส” ของบริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในงาน JBP x SRITHAI COLLABORATION FOR A SUSTAINABLE WORLD โชว์นวัตกรรมสีทาภายในเกรดพรีเมียม พร้อมแนวคิด สีสะอาด ปราศจากเชื้อโรค ตอบโจทย์ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

15/02/2563

คณะภราดา ครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการเข้าเยี่ยมชมโรงงานอมตะนคร ชลบุรี

วันที่ 15 มกราคม 2563 โดยคุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการบริหาร ให้การต้อนรับภราดาวิหาร ศรีหาพล คณะครู และนักเรียนชั้นปีที่ 1 จากโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เข้าเยี่ยมชมโรงงานศรีไทยซุปเปอร์แวร์ สาขาอมตะนครชลบุรี ในโครงการ Learn@Site 

23/12/2562

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ได้รับรางวัลSupplier Award 2019 (Platinum Award)

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัล Supplier Award 2019 (Platinum Award) ในงาน ThaiBev Business Partner Conference 2019 จากคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ณ โรงแรมแอทธินี กรุงเทพฯ

19/09/2562

Srithai ร่วมกับ ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ และมูลนิธิวิเชียร-ปราณี มอบเก้าอี้สุขาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคุณสมพงษ์ เผอิญโชค รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน) มูลนิธิวิเชียร-ปราณี เผอิญโชค นำเก้าอี้สุข 700 ชุดมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี เป็นรอบที่สองจากที่นำไปมอบให้รอบแรกไปแล้วในวันที่ 14 กันยายน 2562


17/09/2562

หอการค้าไทยมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 500,000 บาท

นายสนั่น อังอุบลกุล รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และนายวิชัย อัศรัสกร รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เป็นผู้แทนหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย “ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม” จำนวน 500,000 บาท โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้รับมอบ ณ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD

14/09/2562

Srithai ร่วมกับ ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ มอบเก้าอี้สุขาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี

 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคุณสมพงษ์ เผอิญโชค รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน) นำเก้าอี้สุขามอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี

05/09/2562

Srithai มอบชามและแก้วเมลามีนช่วยผู้ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ทีมงานขายของบริษัทที่ไปออกร้านในงาน Export Expo จังหวัดขอนแก่น มอบสินค้าชามและแก้วเมลามีน อย่างละ 100 ใบ ให้กับสำนักงานกองตรวจคนเข้าเมือง 4 เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดขอนแก่น

05/09/2562

บมจ ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ มอบเรือผ่านทัพภาค 2 นำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 คุณประมวล ภิญโย ผู้จัดการโรงงานอาวุโส และคุณสุดารัตน์ ราชนิยม ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหาร จากบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) สาขาจังหวัดนครราชสีมา มอบเรือจำนวน 50 ลำ ผ่านผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 2 พันเอกวัชรพล คันธา หัวหน้าแผนกกิจการพัฒนา กองกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ 2 เพื่อมอบต่อให้กับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 2 เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ลานสโมสรร่วมเริงไชยค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  

01/07/2562

ภาชนะเมลามีน เลือกใช้อย่างไรให้ปลอดภัย

เมลามีน ถูกนำมาผลิตเป็นจาน ชาม หรือภาชนะใส่อาหารที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เพราะนอกจากค วามสวยงามของลวดลายที่หลากหลายแล้ว ความคงทนก็นับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ร้านค้า ครัวเรือน ต่างเลือกใช้ภาชนะเมลามีนกันอย่างแพร่หลาย จากความนิยมใช้ภาชนะเมลามีนนี้เอง ทำให้มีภาชนะเลียนแบบที่ผลิตจากวัสดุที่มีลักษณะคล้ายเม ลามีนวางจำหน่ายตามท้องตลาดมากมาย ซึ่งใช้วัตถุดิบที่ไม่เหมาะสมต่อการผลิตภาชนะบรรจุอาหาร โดยเมื่อนำไปใช้งานแล้วสารเคมีจากภาชนะจะมีโอกาสปนเปื้อนลงสู่อาหารจนก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ บริโภคได้ เมื่อเป็นเช่นนั้นผู้บริโภคจึงควรทราบถึงข้อสังเกตในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เมลามีนที่มีคุณ ภาพที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมจึงจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพในระยะยาว


15/06/2562

Srithai ร่วมสนับสนุน “ก้าวคนละก้าว ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ”

บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล และ บมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ร่วมสนับสนุนการจัดทำเหรียญรางวัลที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล, สายคล้องเหรียญรางวัลและเสื้อก้าวคนละก้าวที่ผลิตจากขวดน้ำพลาสติกที่ใช้แล้ว ในโครงการ "ก้าวคนละก้าว ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ” ซึ่งเป็นการวิ่งระยะยาวและรับบริจาคเงินเพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลชุมชนในภาคอีสาน

21/01/2562

ACMECS Joint Business Council Meeting 2019

สภาธุรกิจ ACMECS ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดประชุม ACMECS Joint Business Council Meeting 2019 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 16.00-18.00 น. ณ โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ 

20/12/2561

คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการบริหาร ได้รับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2560 โดยคุณสนั่น อังอุบลกุล ได้รับพระราชทานปริญญา บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ ณ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561

27/11/2561

งานแถลงข่าวโครงการรณรงค์การใช้ภาชนะหมุนเวียน “ท่องเที่ยวไทย เก๋ไก๋ใช้ปิ่นโต”

งานแถลงข่าวโครงการรณรงค์การใช้ภาชนะหมุนเวียนในเขตอุทยานแห่งชาติ “ท่องเที่ยวไทย เก๋ไก๋ใช้ปิ่นโต” โดยบมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการบริหาร และ ดร.การัณย์ อังอุบลกุล ผู้ช่วยประธานกรรมการ บมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมแถลงข่าวโครงการรณรงค์การใช้ภาชนะหมุนเวียนในเขตอุทยานแห่งชาติ ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 

27/11/2561

รางวัล Business Excellence Awards 2018

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัล Business Excellence Award จาก ASEAN India Business Council ร่วมกับ High Commissioner of India to Malaysia ณ ประเทศมาเลเซีย

16/11/2561

คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการบริหาร ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช ดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2560 โดยคุณสนั่น อังอุบลกุล ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

13/11/2561

รางวัล IMDA Awards 2018

บริษัทฯ ได้รับรางวัล IMDA Gold Awards ประเภท Best Label Design และรางวัล IMDA Silver Award ประเภท Best Product Family จากสมาคมการตกแต่งผลิตภัณฑ์ด้วยระบบติดฉลากจากแม่พิมพ์ (In- Mold Decorating Association) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยรางวัลดังกล่าวเป็นการพิจารณามอบให้แก่ผู้ ประกอบการที่ผลิตบรรจุภัณฑ์ด้วยระบบการติดฉลาก จากแม่พิมพ์ (In-Mold Labeling) ซึ่งทําให้สลากที่ได้รับการพิมพ์มีความสวยงามและบรรจุภัณฑ์มีความแข็งแรงทนทาน

06/10/2561

รางวัล Supplier Award 2018 (Gold Award)

บริษัทฯ ได้รับรางวัล Supplier Award 2018 (Gold Award) ในงาน ThaiBev Business Partner Conference 2018 จากคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ขายหรือคู่ค้าที่มี “ผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม” ในด้านคุณภาพสินค้า ราคา การจัดส่ง การบริการและนวัตกรรม ตามเกณฑ์ที่วางไว้ ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและยืนยันถึงมาตรฐานในการทำงานของผู้ขาย ของกลุ่มบริษัทไทยเบฟ ซึ่งแสดงถึงความพร้อมในการเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลนี้เป็นปีที่ 2

21/09/2561

รางวัลThe 3rd Asean Plastics Awards 2018

วันที่ 21 กันยายน 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัล The 3rd Asean Plastics Awards 2018 จาก ASEAN Federation of Plastic Industries ณ โรงแรมพูลแมน แกรนด์สุขุมวิท กรุงเทพ

16/09/2561

รางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR–DIW Continuous Award 2018)

โรงงานสาขาอมตะนคร ชลบุรี โรงงานสาขาบางปู และโรงงานสาขาโคราช ได้รับรางวัล เกียรติยศ CSR-DIW Continuous Award 2018 มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม จากกรมโรงงาน อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ สถานประกอบการที่มุ่งมั่นส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบ ต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจที่ได้รับการยอมรับจากชุมชนรอบข้าง อันจะเป็นการเพิ่มพูนขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนกับธุรกิจและชุมชน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561

30/04/2561

ใบรับรองสถานภาพผู้ประกอบการเออีโอ (AEO Certificate)

บริษัทฯ ได้รับใบรับรองสถานภาพผู้ประกอบการเออีโอ (AEO Certificate) จากกรมศุลกากร ซึ่งมอบให้แก่ผู้ประกอบการนำเข้าหรือส่งออกซึ่งผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของ Authorized Economic Operator (AEO) ในการผ่านพิธีการศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรดนิสก์ตามหลักเกณฑ์ที่กรมศุลกากรกำหนด เพื่อสร้างและรักษาความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ทางการค้าระดับประเทศ ณ กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560


14/11/2560

The 3rd Thailand Plastics Awards 2017

บริษัทฯ บริษัทฯ ได้รับรางวัล The 3rd Thailand Plastics Awards 2017 ประเภท Gold Award จากสยามดิสคัฟเวอรี่ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย, สถาบันพลาสติกและธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ปี 3 ซึ่งมอบให้แก่องค์กรและบุคคลที่ผลิตชิ้นงานที่มีนวัตกรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีขั้นตอนระดับความยากในการผลิต ปลอดภัยในการใช้งาน รูปลักษณ์ ความสวยงามของสินค้า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

31/10/2560

บรรยายพิเศษ

พวงรัตน์ อัศวพิศิษฐ์ อดีตอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา, นฤมล เทพสุนทร นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญ การพิเศษ, ทักษอร สมบูรณ์ทรัพย์ นิติกรชำนาญการพิเศษ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาิณิชย์ บรรยายพิเศษหลักสูตร   “การนำทรัพย์สินทางปัญญาสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันการค้า” ให้แก่คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ โดยมีสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับ ณ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 256016/10/2560

งานมอบรางวัลการประกวดสมาคมการคาดีเดน ประจําป 2560

สนั่น อังอุบลกุล รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดสัมนาสมาคมการค้าประจำปี 2560 โดยมี ดร. อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิด และ ดร.คณิต แสงสุพรรณ  เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก, บรรยายพิเศษเรื่อง “แผนพัฒนา EEC  เพื่อสนับสนุนนักลงทุนไทยเชื่อมโยงกับตลาดโลก” ให้แก่สมาชิกสภาหอการค้า แห่งประเทศไทยและสมาคมการค้าหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมี จิรวัฒน์   ตั้งกิจงามวงศ์, อธิป พีชานนท์, ประสงศ์ เอาฬาร, ลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า, จีรพันธ์  อัศวะธนกุล, เจริญชัย  ประเทืองสุขศรี ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 16ตุลาคม 2560

16/10/2560

งานสัมมนาสมาคมการคาประจําป 2560

สนั่น อังอุบลกุล รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย      จัดสัมนาสมาคมการค้าประจำปี 2560 โดยมี ดร. อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิด และ ดร.คณิต แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก, บรรยายพิเศษเรื่อง      “แผนพัฒนา EEC เพื่อสนับสนุนนักลงทุนไทยเชื่อมโยงกับตลาดโลก” ให้แก่สมาชิกสภาหอการค้า แห่งประเทศไทยและสมาคมการค้าหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมี      จิรวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์, อธิป พีชานนท์, ประสงศ์ เอาฬาร, ลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า, จีรพันธ์ อัศวะธนกุล, เจริญชัย ประเทืองสุขศรี ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 16ตุลาคม 2560

15/10/2560

ร่วมเดินทางเยือนมัลดีฟส์

สนั่น อังอุบลกุล ในฐานะ กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์แห่งมัลดีฟส์ประจำประเทศไทยร่วมเดินทาง กับคณะ นาง กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เข้าเยี่ยมคาราวะ ฯพณฯ อับดุลลา ยามีน อับดุล กายูม ประธานาธิบดีแห่ง สาธารณรัฐมัลดีฟส์ นาง อีรูธิชาม อดัม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกีฬาและเยาวชนมัลดีฟส์ และ นาย มูซ่า ซาเมียร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวของมัลดีฟส์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ เเละ หารือถึงความร่วมมือในด้าน ท่องเที่ยว เเละ กีฬา ระหว่างสองประเทศ


05/10/2560

รางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม สาขาอุตสาหกรรม ประจำปี 2560

บริษัทฯ ได้รับรางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม สาขาอุตสาหกรรม ในงาน จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยจัดให้มีการประเมินความสามารถทางนวัตกรรมเพื่อรับรองความเป็น “องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม”ประจำปี 2560 ให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 20 บริษัท และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 1 แห่งคือ EGAT โดยมีการประกาศผลรางวัล "องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม" ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560

04/10/2560

SME Growth 4.0

สนั่น อังอุบลกุล รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดงาน SME Growth 4.0 โดยมีแก้วเก้า เผอิญโชค นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมไทย, พรเทพ การศัพท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมด้วย ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวสท์เกต บางใหญ่ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 

17/09/2560

เข้าคารวะนายกรัฐมนตรีเวียดนาม

สนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม และ Mr. Don Lam ประธาน Vina Capital ร่วมกันเลี้ยง รับรอง ฯพณฯ เหงียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม พร้อมด้วยนักธุรกิจชั้นนำ ของไทยและเวียดนาม

16/09/2560

CLMVT Workshop

สนั่น อังอุบลกุล ในฐานะ หัวหน้าคณะทำงานสานพลังประชารัฐภาคเอกชน ด้านการส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ(D4) ร่วมประชุม“Workshop ยุทธศาสตร์ประเทศไทยสู่ประเทศ CLMVT”ณ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ใน วันที่ 16 กันยายน 2560 โดยมี ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็น วิทยากรพิเศษ


12/10/2560

คณะผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ Srithai Vietnam

ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้นำคณะผู้ถือหุ้นจำนวน 30 ท่าน เยี่ยมชมกิจการ Srithai (Vietnam) Company Limited (“SVN”) ณ ประเทศเวียดนาม เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการทำงาน นำไปสู่ความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัท มากยิ่งขึ้น และเห็นถึงความพร้อมในการรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคตของ SVN


12/09/2560

ต้อนรับคณะYPO

อภิสิทธิ์ ตั้งสาธิต ผู้อำนวยการโรงงานอาวุโส และ ดร.การัณย์ อังอุบลกุล ให้การต้อนรับ มร. อนานด์ คาบรา และ คณะ YPO International – Plastics Network Chair เยี่ยมชม โรงงานอมตะนคร ชลบุรี และ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560


09/09/2560

สัมภาษณ์ รายการเคียงบ่าเคียงไหล่

สนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ให้สัมภาษณ์รายการเคียงบ่าเคียงไหล่ ตอน “อาชีพคนพิการในสถานประกอบการ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) “ออกอากาศโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560

07/09/2560

อบรม ATOC

สนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย หลักสูตร “ขุมทรัพย์อาเซียนนักบริหารรุ่นใหม่ยุคดิจิทัลระดับสูง” ASEAN Treasures: Opportunities & Challenges (ATOC) ที่มุ่งเน้นให้ผู้อบรมสามารถปรับตัวได้ทันต่อกระแสของตลาดอาเซียน สร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มธุรกิจเดิม และ กลุ่มธุรกิจหน้าใหม่ ณ โพธาลัย ลีเชอร์พาร์ค เมื่อ วันที่ 7 กันยายน 2560


06/09/2560

แสดงความยินดี

รศ. ดร. ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานมอบรางวัล ผู้มีจิตสาธารณะอุทิศตนเพื่องานสมาคมหรือมูลนิธิ ให้แก่ สนั่น อังอุบลกุล ที่ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ วันที่ 6 กันยายน 256001/09/2560

ต้อนรับคณะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสมาคมการค้า เเละ YEC

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสมาคมการค้า สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่YEC (Young Entrepreneurs Chamber of Commerce) เข้าเยี่ยมชม โรงงานศรีไทยซุปเปอร์แวร์ สาขาอมตะนคร ชลบุรี เพื่อศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยาย หัวข้อ “ศรีไทยเทคโนโลยี 4.0” โดยมี สนั่น อังอุบลกุล และ ราเกส ซิงห์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560


17/08/2560

รับรางวัล CSR–DIW Continuous Award 2017

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) สาขาอมตะนคร ชลบุรี และ สาขาโคราช รับรางวัล “มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม CSR-DIW Continuous Award 2017” จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้สถานประกอบการที่ มีความมุ่งมั่น ส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่ง ยืน ณ สโมสรทหารบก เมื่อ วันที่ 17 สิงหาคม 2560


03/08/2560

ASEAN – India Expo and Forum

สนั่น อังอุบลกุล ในฐานะประธานสภาธุรกิจไทย-อินเดีย ร่วมเสวนาในงาน ASEAN-INDIA EXPO and FORUM เนื่องในโอกาส ฉลองครบรอบ 25 ปี ความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการระหว่าง อาเซียน-อินเดีย และ 70 ปี ความสัมพันธ์ทางการฑูตไทย-อินเดีย ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวันที่3 สิงหาคม 2560


09/03/2560

ใบรับรองเป็น “สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC”

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560  บริษัทฯได้รับประกาศรับรองเป็น “สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC” ซึ่งเป็นการร่วมมือกันปฏิเสธการจ่ายสินบนทุกรูปแบบ และต่อต้านการใช้คอร์รัปชันเป็นเครื่องมือกีดกันการแข่งขันและขัดขวางการประกอบธุรกิจอย่างเสรี  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 เป็นระยะเวลา 3 ปี ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพ

06/02/2560

บมจ ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้

เร่วมบริจาคเงินช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้จำนวนเงิน  500,000 บาท ในงาน “ประชารัฐร่วมใจ ช่วยอุทกภัยภาคใต้” จัดโดยรัฐบาล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมตรี

02/12/2559

รางวัลประกาศเชิดชูเกียรติองค์กรที่สนับสนุนด้านคนพิการดีเด่นต่อเนื่อง ประจำปี 2559

บริษัทฯ ได้รับรางวัลประกาศเชิดชูเกียรติองค์กรที่สนับสนุน ด้านคนพิการดีเด่นต่อเนื่อง ประจำปี 2559 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

15/10/2559

รางวัล Prime Minister’s Award 2016 (Best Exporter 2016)

โรงงานสาขาโคราช ได้รับรางวัลจากสถาบันส่งเสริมการออกแบบนวัตกรรม เพื่อการค้า กรมส่งเสริม การค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

17/08/2559

รางวัลเกียรติยศสถานประกอบการดีเด่น

สถานประกอบการ ดีเด่น 10 ปี ติดต่อกัน (พ.ศ. 2550 – 2559) จากกรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

28/07/2559

รางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม

ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่สถานประกอบการที่ส่งเสริมการดำเนินงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

27/07/2559

รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย ประจำปี 2559

โรงงานสาขาโคราชได้รับรางวัลรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย ประจำปี 2559 (Premium Products of Thailand, The Pride of Thais) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

15/07/2559

เกียรติบัตรจากการรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ

โรงงานสาขาโคราชได้รับเกียรติบัตรจากการรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ระดับเพชรปีที่ 2 จากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

09/06/2559

ใบรับรอง Green Meeting

โรงงานสาขาโคราชได้รับใบรับรอง Green Meeting จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

23/05/2559

รางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน ปี 2558

บริษัทฯ ได้รับรางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน ซึ่งจัดโดยหนังสือพิมพ์รายวัน ข่าวหุ้นและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


กลับสู่ด้านบน