SrithaiSuperware

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โดยยึดมั่นในวัฒนธรรมที่ได้ถือปฏิบัติ ภายใต้กรอบของจรรยาบรรณที่ได้มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งผลจากการดำเนินการดังกล่าว ทำให้บริษัทฯได้รับผลการประเมินระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) จากการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2559 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายบริษัทฯ และประกาศใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ซึ่งในแต่ละปีที่ผ่านมาก็ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามความเหมาะสม ต่อมาคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี พ.ศ. 2555 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติงานร่วมกับคณะทำงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี พ.ศ. 2555 เพื่อทำหน้าที่ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯให้ทันสมัย เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่กำกับดูแลกำหนดคณะกรรมการกำกับด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

1. นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ
2. นายปริญช์ ผลนิวาศ รองประธานกรรมการ
3. นายอภิสิทธิ์ ตั้งสาธิต กรรมการ
4. นายภาวัต เฉลิมพงศ์ กรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ กันติรัตนาวงศ์ กรรมการ
6. ดร. ชัยชาญ เจริญสุข กรรมการ
7. น.ส. บุญนภา เลิศสุมิตรกุล กรรมการ
8. นายประมวล ภิญโญ กรรมการ
9. นายสุรสิทธิ์ ศิริสมภพ กรรมการ
10. นายสมทรง รักษาพล กรรมการ
11. นายบัณฑิต หิรัญวิวัฒน์กุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
12. นายมานิต อติวานิชยพงศ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
13. นายประยูร ขจิตต์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
14. น.ส. ศิวพร โหตรจิตร กรรมการและเลขานุการ

กลับสู่ด้านบน