SrithaiSuperware

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โดยยึดมั่นในวัฒนธรรมที่ได้ถือปฏิบัติ ภายใต้กรอบของจรรยาบรรณที่ได้มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งผลจากการดำเนินการดังกล่าว ทำให้บริษัทฯได้รับผลการประเมินระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) จากการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2559 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายบริษัทฯ และประกาศใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ซึ่งในแต่ละปีที่ผ่านมาก็ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามความเหมาะสม ต่อมาคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี พ.ศ. 2555 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติงานร่วมกับคณะทำงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี พ.ศ. 2555 เพื่อทำหน้าที่ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯให้ทันสมัย เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่กำกับดูแลกำหนดหนังสือบริคณห์สนธิ

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

0107536001516


หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท มีรายการดังต่อไปนี้


ข้อ 1

ชื่อบริษัท “บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “SRITHAI SUPERWARE PUBLIC COMPANY LIMITED”


ข้อ 2

บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน


ข้อ 3

วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 35 ข้อ


ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน จำนวน 2,709,904,800.00 บาท (สองพันเจ็ดร้อยเก้าล้านเก้าแสนสี่พันแปดร้อยบาท)

แบ่งออกเป็น 2,709,904,800 หุ้น (สองพันเจ็ดร้อยเก้าล้านเก้าแสนสี่พันแปดร้อยหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 2,709,904,800 หุ้น (สองพันเจ็ดร้อยเก้าล้านเก้าแสนสี่พันแปดร้อยหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ   -   หุ้น (  -  )


ข้อ 5

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด กรุงเทพมหานคร


กลับสู่ด้านบน