การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โดยยึดมั่นในวัฒนธรรมที่ได้ถือปฏิบัติ ภายใต้กรอบของจรรยาบรรณที่ได้มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งผลจากการดำเนินการดังกล่าว ทำให้บริษัทฯได้รับผลการประเมินระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) จากการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2559 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายบริษัทฯ และประกาศใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ซึ่งในแต่ละปีที่ผ่านมาก็ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามความเหมาะสม ต่อมาคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี พ.ศ. 2555 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติงานร่วมกับคณะทำงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี พ.ศ. 2555 เพื่อทำหน้าที่ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯให้ทันสมัย เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่กำกับดูแลกำหนดหนังสือรับรอง

สัญลักษณ์ตราครุฑ

ที่   สจ.1 001256


กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์


หนังสือรับรอง


ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2536 ทะเบียนเลขที่ 0107536001516

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้


        1. ชื่อบริษัท   บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)


        2. กรรมการของบริษัทมี 9 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

            1. นายสนั่น อังอุบลกุล

            2. นายณพล เลิศสุมิตรกุล

            3. นายมานิต อติวานิชยพงศ์

            4. นายปริญช์ ผลนิวาศ

            5. นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์

            6. นายเอ้งฮัก นนทิการ

            7. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี

            8. นางสิริพร ไศละสูต

            9. นายศุภโชค เลี่ยมแก้ว


        3. ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ

นายสนั่น อังอุบลกุล

นายมานิต อติวานิชยพงศ์

นายณพล เลิศสุมิตรกุล

นายปริญช์ ผลนิวาศ

สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/


           4. ทุน ทุนจดทะเบียน 2,709,904,800.00 บาท /

(สองพันเจ็ดร้อยเก้าล้านเก้าแสนสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 2,709,904,800.00 บาท /

(สองพันเจ็ดร้อยเก้าล้านเก้าแสนสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)


        5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 15 ซอยสุขสวัสดิ์ 36 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก

เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร/


        6. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทมหาชน จำกัดมี 35 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 4 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญกลับสู่ด้านบน