การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โดยยึดมั่นในวัฒนธรรมที่ได้ถือปฏิบัติ ภายใต้กรอบของจรรยาบรรณที่ได้มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งผลจากการดำเนินการดังกล่าว ทำให้บริษัทฯได้รับผลการประเมินระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) จากการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2559 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายบริษัทฯ และประกาศใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ซึ่งในแต่ละปีที่ผ่านมาก็ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามความเหมาะสม ต่อมาคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี พ.ศ. 2555 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติงานร่วมกับคณะทำงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี พ.ศ. 2555 เพื่อทำหน้าที่ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯให้ทันสมัย เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่กำกับดูแลกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชั่น

นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2559)


คำนิยาม : 

บริษัท

หมายถึง   บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)


กรรมการ/ผู้บริหาร/ พนักงาน

หมายถึง   กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ของบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)


การทุจริตคอร์รัปชั่น    

หมายถึง   การใช้อำนาจ ตำแหน่งหน้าที่ หรือการกระทำใดๆ ที่เป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักศีลธรรมอันดี เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้แก่ตนเองหรือผู้อื่น รวมทั้งการทำให้บุคคลอื่นต้องเสียประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือมิใช่ทรัพย์สินก็ได้ ทั้งนี้รวมถึงการกระทำในรูปแบบดังต่อไปนี้

            1. การให้หรือรับเงินสดหรือสิ่งของแทนเงินสด สินบน หรือบริการใดๆ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องตลอดจนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ

            2. การให้หรือรับของขวัญ ของกำนัล หรือความช่วยเหลือใดๆ ที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัย แม้ในโอกาสตามประเพณีนิยม หรืองานเพื่อการกุศลใดๆ

            3. การรับตำแหน่ง หน้าที่การงาน หรือถือหุ้นในกิจการบางประเภทที่สามารถใช้อำนาจหน้าที่ของตนแสวงหาผลประโยชน์ได้


นโยบาย :

            บริษัท มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ และกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนสนับสนุนให้ลูกค้า  คู่ค้า ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วงอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัตินี้ รวมถึงกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยเคร่งครัด


แนวปฏิบัติ :

            1. การปฏิบัติงานใดๆ จะต้องไม่ส่อพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับจากหรือให้สินบนแก่ผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ หรือทำให้ผู้อื่นเสียผลประโยชน์โดยมิชอบ ซึ่งครอบคลุมพฤติกรรมดังต่อไปนี้

                1.1. ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใด อันอาจเป็นการชักนำให้มีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

                1.2. ไม่ให้ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อโน้มน้าวการตัดสินใจ หรือทำให้ผู้รับละเว้นการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ หรือระเบียบปฏิบัติที่กำหนดไว้

                1.3. ไม่เป็นตัวแทนในการเสนอทรัพย์สิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หน่วยงานราชการ หรือองค์กรใด ๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ หรือทำให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ และข้อปฏิบัติที่กำหนดไว้

            2. การจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง ต้องดำเนินกระบวนการและขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

            3. การเลี้ยงรับรอง หรือการใช้จ่ายอื่นที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา ต้องกระทำในนามบริษัท ด้วยจำนวนเงินที่สมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได้

            4. การบริจาคเพื่อการกุศล ให้ถือปฏิบัติดังนี้

                4.1. การบริจาคเพื่อการกุศลด้วยเงินสดหรือทรัพย์สินของบริษัท ต้องดำเนินการในนามของบริษัทเท่านั้น โดยผู้รับบริจาคต้องเป็นมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล วัด โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือองค์กรที่ดำเนินงานเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ที่มีใบรับรอง หรือเชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ และดำเนินการผ่านขั้นตอน ตามระเบียบของบริษัท

                4.2. การบริจาคเพื่อการกุศลด้วยเงินสดหรือทรัพย์สินส่วนตัวในนามส่วนตัว ต้องไม่เกี่ยวข้องหรือทำให้เกิดข้อสงสัยได้ว่าเป็นการกระทำที่แอบแฝง ส่อทุจริต หรือหวังผลประโยชน์อันไม่ชอบธรรม

            5. การใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมขององค์กร หรือบุคคลภายนอก ต้องกระทำในนามบริษัทเท่านั้น โดยการสนับสนุนดังกล่าว ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของชุมชน สังคม ภาพลักษณ์ที่ดี และชื่อเสียงของบริษัท ทั้งนี้การเบิกจ่ายต้องระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ และดำเนินการผ่านขั้นตอนของการอนุมัติตามระเบียบของบริษัท

            6. บริษัท ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมืองและจะไม่ให้การสนับสนุนทางการเมือง ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่พรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง องค์กรหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับการเมือง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจ่ายสินบน รวมถึงไม่อนุญาตให้ผู้บริหารและพนักงานกระทำการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการเมืองในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท ตลอดจนไม่อนุญาตให้ใช้ทรัพยากรของบริษัท เพื่อดำเนินการดังกล่าว

            7. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และพึงไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำหรือพฤติกรรมที่เข้าข่าย หรือส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีผลเกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยต้องแจ้งเบาะแสหรือร้องทุกข์ ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในนโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

            8. หากพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่นแล้ว อาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย หรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ พนักงานจะไม่ถูกลงโทษ ย้ายงาน ลดตำแหน่ง หรือได้รับผลในทางลบใดๆ โดยบริษัท จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธ แจ้งเบาะแส หรือร้องทุกข์เรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

            9. บริษัท ถือว่าความมุ่งมั่น และความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดของการพิจารณาประเมินผลงานประจำปี การปรับเลื่อนตำแหน่งและปรับระดับพนักงาน

            10. ผู้บริหารและพนักงาน ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น จะได้รับโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัท และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย 

            11. กรณีที่กรรมการคนใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น กรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียจะร่วมกันพิจารณา เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทกำหนดบทลงโทษ ซึ่งอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย

            12. ผู้บริหาร เป็นผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ ให้ความรู้ ทำความเข้าใจ ตลอดจนดูแลพนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัตินี้

            13. กรรมการ มีหน้าที่ประเมินและทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัตินี้ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสร้างและรักษาการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้เป็นค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่สำคัญอย่างยั่งยืนกลับสู่ด้านบน