SrithaiSuperware

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โดยยึดมั่นในวัฒนธรรมที่ได้ถือปฏิบัติ ภายใต้กรอบของจรรยาบรรณที่ได้มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งผลจากการดำเนินการดังกล่าว ทำให้บริษัทฯได้รับผลการประเมินระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) จากการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2559 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายบริษัทฯ และประกาศใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ซึ่งในแต่ละปีที่ผ่านมาก็ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามความเหมาะสม ต่อมาคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี พ.ศ. 2555 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติงานร่วมกับคณะทำงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี พ.ศ. 2555 เพื่อทำหน้าที่ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯให้ทันสมัย เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่กำกับดูแลกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชั่น

นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2562)

นโยบาย :

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ตลอดจนสนับสนุนให้ลูกค้า  คู่ค้า ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วงอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัตินี้ รวมถึงข้อบังคับและกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยเคร่งครัด 


1. คำนิยาม : 

บริษัท หมายถึง บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการ/ผู้บริหาร/ พนักงาน หมายถึง กรรมการบริษัท ผู้บริหารทุกระดับชั้น พนักงานทุกระดับชั้น ของบริษัท              ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

การทุจริตคอร์รัปชั่น                    หมายถึง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในตําแหน่งหน้าที่ หรือใช้อํานาจหน้าที่โดย          มิชอบ เพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิควรในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้หรือรับสินบน การนําเสนอ การให้คํามั่นว่าจะให้ การขอ หรือเรียกร้อง ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินคือ  เงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่ใช่ทรัพย์สิน อย่างไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลอื่นใดที่ดําเนินธุรกิจกับบริษัท เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทําหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ได้มาหรือได้เปรียบต่อธุรกิจ หรือเพื่อเอื้อประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม  ทั้งนี้รวมถึงการกระทำในรูปแบบดังต่อไปนี้

1. การให้ เสนอให้ หรือรับเงินสด หรือสิ่งของแทนเงินสด สินบน หรือบริการใดๆ กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อ

1.1. เพื่ออำนวยความสะดวกหรือความรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจ หรือการขอรับบริการด้านต่างๆ

1.2. เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจเหนือกว่า            คู่แข่งขันรายอื่น หรือให้ได้มาซึ่งความแน่นอนว่าจะได้รับเลือกให้เสนอสินค้า/บริการ

1.3. เพื่อให้เกิดการเพิกเฉยหรือแก้ไขให้กลายเป็นถูก โดยเจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือหน่วยงานเอกชน จากการปฏิบัติที่อาจไม่ถูกต้อง

2. การให้ เสนอให้ หรือรับของขวัญ ของกำนัล หรือความช่วยเหลือใดๆ ที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัย แม้ในโอกาสตามประเพณีนิยม หรืองานเพื่อการกุศลใดๆ

3. การให้ เสนอให้ หรือการรับตำแหน่ง หน้าที่การงาน หรือถือหุ้นในกิจการบางประเภทที่สามารถใช้อำนาจหน้าที่ของตนแสวงหาผลประโยชน์ได้


2. หน้าที่และความรับผิดชอบ 

2.1 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กําหนดนโยบายและกํากับดูแล ให้มีระบบการสนับสนุนการต่อต้าน           การทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานทุกคนทุกระดับได้เข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่สอบทานการรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง ให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ตลอดจนรับเรื่องการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่อาจเกิดจากคนในบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้อง พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณา ลงโทษ หรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

2.3 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่กํากับดูแล ให้คําปรึกษาและติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ตลอดจนนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

2.4 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น  ตลอดจนจัดทํามาตรการและแนวทางป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

2.5 กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร มีหน้าที่นํานโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติ โดยต้องกําหนดให้มีระบบสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกําหนดของกฎหมาย 3. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

บริษัทไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ซึ่งครอบคลุมถึงธุรกิจทั้งหมดทั้งในประเทศและต่างประเทศ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด โดยห้ามเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้ 

3.1 ไม่มีพฤติกรรมใด ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้ หรือรับสินบนแก่หรือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชนหรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งธุรกิจ หรือ               ความได้เปรียบทางการแข่งขัน หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

3.2 ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ 

3.3 บริษัท ให้คำมั่นว่าจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือแจ้งเบาะแสเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามที่กําหนดไว้ในมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น 

3.4 พนักงานรายใดที่ได้รับการพิสูจน์จนแน่ชัดว่ากระทําการทุจริตคอร์รัปชั่น จะถูกพิจารณาบทลงโทษตามระเบียบของบริษัท เรื่องวินัยพนักงาน ตลอดจนอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทํานั้นผิดกฎหมาย 

3.5 บริษัท ไม่มีนโยบายลดตําแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบแก่พนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่น แม้ว่าการกระทํานั้นจะทําให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม 

3.6 บริษัท ให้ความสําคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทําความเข้าใจกับบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้

3.7 บริษัท จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อป้องกัน           มิให้มีการปฏิบัติที่เข้าข่ายหรือสนับสนุนให้มีการทุจริตคอร์รัปชั่น 

3.8 บริษัท จัดให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัท ในการดำเนินการตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตั้งแต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน และการเลื่อนตําแหน่ง 

3.9 เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดําเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น จึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทุกระดับของบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ในเรื่องดังต่อไปนี้ 


3.9.1 การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง     

หมายถึง การให้การสนับสนุนทางการเงิน สิ่งของ และ/หรือการเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนการส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามบริษัท เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจทางการค้า

บริษัท ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง จึงมีนโยบายไม่ให้การสนับสนุนทางการเมือง ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่พรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง องค์กรหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับการเมือง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจ่ายสินบน รวมถึงไม่อนุญาตให้ผู้บริหารและพนักงานกระทำการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการเมืองในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท ตลอดจนไม่อนุญาตให้ใช้ทรัพยากรของบริษัทเพื่อดำเนินการดังกล่าว โดยกำหนดแนวปฏิบัติดังนี้   

1) บริษัท ไม่สนับสนุนทางการเงินหรือสิ่งของให้แก่พรรคการเมือง นักการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมืองใดๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจให้บริษัท 

2) พนักงานมีสิทธิเสรีภาพเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือนําทรัพย์สิน อุปกรณ์ หรือเครื่องมือใดๆของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการใดๆทางการเมือง หากเข้าร่วมจะต้องพึงระมัดระวังไม่ให้ดําเนินการใดๆ ที่ทําให้เกิดความเข้าใจได้ว่าบริษัทให้การสนับสนุนหรือฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง 

3.9.2 การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน   

บริษัท สามารถบริจาคเพื่อการกุศลหรือให้เงินสนับสนุนได้ หากเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมตอบแทนสังคม โดยเป็นการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้บริษัท และมิได้มุ่งหวังผลตอบแทนทางธุรกิจ เช่น การให้ความรู้  การสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรม กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเพื่อการศึกษาและกีฬา เป็นต้น  โดยกำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้

การบริจาคเพื่อการกุศลด้วยเงินสดหรือทรัพย์สินของบริษัท 

ต้องดำเนินการในนามของบริษัทเท่านั้น โดยผู้รับบริจาคต้องเป็นมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล                 วัด โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือองค์กรที่ดำเนินงานเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ที่มีใบรับรอง หรือเชื่อถือได้ และสามารถตรวจสอบได้  

การบริจาคเพื่อการกุศลหรือการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเงินหรือทรัพย์สินหรือกิจกรรมหรือโครงการแก่สถานการกุศล  จะต้องดําเนินการด้วยความโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องระบุชื่อผู้บริจาคหรือผู้ให้ในนาม "บริษัท" เท่านั้น และผ่านขั้นตอนการอนุมัติการจ่ายตามระเบียบของบริษัทที่กําหนดไว้   


การบริจาคเพื่อการกุศลด้วยเงินสดหรือทรัพย์สินส่วนตัวในนามส่วนตัว 

กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกคนทุกระดับ สามารถบริจาคเงินสดหรือทรัพย์สินส่วนตัวในนามส่วนตัวได้ แต่ต้องไม่เกี่ยวข้องหรือทำให้เกิดข้อสงสัยได้ว่าเป็นการกระทำที่ แอบแฝง ส่อทุจริต หรือหวังผลประโยชน์อันไม่ชอบธรรมแก่บริษัท

3.9.3  ของขวัญ และค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรอง 

บริษัท ตระหนักดีว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจเป็นสิ่งสําคัญที่จะนํามาซึ่งความสําเร็จอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนของบริษัท บริษัทจึงได้กําหนดแนวปฏิบัติให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถให้ของขวัญและเลี้ยงรับรองพันธมิตรทางธุรกิจได้ หากเข้าเงื่อนไขทุกข้อ ดังต่อไปนี้

1) ประเภทของขวัญหรือการเลี้ยงรับรอง รวมถึงมูลค่าต้องมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ หรือตามเทศกาลที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ 

2) ต้องไม่เป็นการกระทําเพื่อครอบงํา ชักนําหรือตอบแทนบุคคลใดให้กระทําการที่ไม่เหมาะสม เพื่อได้มาซึ่งความได้เปรียบ หรือการช่วยเหลือหรือให้ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

3) ต้องเป็นการให้ในนามบริษัท ไม่ใช่ในนามของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน และเป็นการดำเนินการอย่างเปิดเผย  

4) ต้องเป็นไปตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ของบริษัท 


4. มาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

บริษัท กำหนดมาตรการรองรับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการกระทําผิดกฎหมาย จรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยจัดช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนให้บริษัทได้อย่างสะดวกและเหมาะสม มายังช่องทางการรับเรื่องที่กำหนดไว้ ดังนี้

ทางช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน (Whistle Blower) บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งผู้ร้องเรียนสามารถเลือกส่งให้กรรมการอิสระรายใดหรือทุกรายก็ได้ ดังนี้  

- นายเอ้งฮัก  นนทิการ enghug_non@srithaisuperware.com

- นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี suchat_boo@srithaisuperware.com

- นายศุภโชค  เลี่ยมแก้ว supachok_liam@srithaisuperware.com

- นางสิริพร ไศละสูต siriporn_sai@srithaisuperware.com 


ทางจดหมายส่งถึงกรรมการอิสระรายนั้นๆ โดยระบุชื่อกรรมการอิสระ และที่อยู่คือบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)  หรือ ตู้ ปณ. 84 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 

ทั้งนี้ การร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสนั้น ผู้ร้องเรียนไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตน แต่หากเปิดเผยก็จะสามารถช่วยให้บริษัทสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือแจ้งผลของการดำเนินการได้ 

บริษัท จะปกปิดชื่อ ที่อยู่หรือข้อมูลใดๆ ที่อาจระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล โดยเก็บรักษาข้อมูลของ                ผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ และจํากัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดําเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้  

บริษัท กำหนดให้เลขานุการคณะกรรมการสอบสวน ซึ่งบริษัทแต่งตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สอบสวนหาข้อเท็จจริง       ทำหน้าที่รับผิดชอบเก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ        ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกําหนด  พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนข้อเท็จจริง         เพื่อไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใด หรือ ความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนดังกล่าวด้วย   


5.   ขั้นตอนการดําเนินการสืบสวน และบทลงโทษ 

5.1 บริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองข้อมูล สืบสวนข้อเท็จจริง และแจ้งผลการตรวจสอบเป็นระยะๆ ให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ทราบ(หากเปิดเผยข้อมูลที่ติดต่อ) พร้อมทั้งรายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการตรวจสอบ ตามลำดับ

5.2 หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่มี มีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทําการทุจริตคอร์รัปชั่นจริง  บริษัทจะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหา และพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําอันทุจริตคอร์รัปชั่นนั้นตามที่ถูกกล่าวหา 

5.3 หากผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําการทุจริตคอร์รัปชั่นนั้นจริง โดยผู้กระทําการทุจริตคอร์รัปชั่นนั้นไม่ว่าจะเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ถือว่าเป็นการกระทําผิดต่อนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกําหนดไว้  

ทั้งนี้ หากการกระทําทุจริตคอร์รัปชั่นนั้นเป็นการกระทําที่ผิดต่อกฎหมาย บริษัทจะนำผู้กระทําผิดเข้ากระบวนการยุติธรรม ซึ่งอาจต้องได้รับโทษทางกฎหมายด้วย
6. การอบรมและการสื่อสาร 

6.1 บริษัท จัดให้มีการสื่อสารและเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนให้บุคคลภายในบริษัทรับทราบผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น การปฐมนิเทศกรรมการและพนักงานใหม่ งานอบรมหรือสัมมนา การติดประกาศในบอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบ Information  อีเมล์ เว็บไซต์ของบริษัท  เป็นต้น เพื่อให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจ และตระหนักในหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ ตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง 

6.2 บริษัท สื่อสารและเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนไปยังสาธารณชน บริษัทย่อย บริษัทร่วม ตลอดจนตัวแทนทางธุรกิจ คู่ค้าทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท รายงานประจําปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี เป็นต้น เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนให้ยึดมั่นในมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเช่นเดียวกับบริษัท อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ .. กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
............................................ ............................................

              (นายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี)                   (นายสนั่น  อังอุบลกุล)

             ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี                                    ประธานกรรมการกลับสู่ด้านบน