SrithaiSuperware

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โดยยึดมั่นในวัฒนธรรมที่ได้ถือปฏิบัติ ภายใต้กรอบของจรรยาบรรณที่ได้มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งผลจากการดำเนินการดังกล่าว ทำให้บริษัทฯได้รับผลการประเมินระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) จากการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2559 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายบริษัทฯ และประกาศใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ซึ่งในแต่ละปีที่ผ่านมาก็ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามความเหมาะสม ต่อมาคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี พ.ศ. 2555 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติงานร่วมกับคณะทำงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี พ.ศ. 2555 เพื่อทำหน้าที่ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯให้ทันสมัย เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่กำกับดูแลกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีพันธกิจสำคัญในการปกป้องและเคารพความเป็นส่วนตัวของท่าน และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยอย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามกฎหมาย

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) แจ้งถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้ทำการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย รวมถึงสิทธิทางเลือกของท่านต่อข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ ยังแจ้งถึงมาตราการที่ได้ใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมแจ้งช่องทางการติดต่อให้แก่ท่านเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคล และ สิทธิต่างๆ ของท่านตามกฎหมาย จากการที่ท่านเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

 

คำนิยาม

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ตามนโยบายฉบับนี้คือ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เลขบัตรประจำตัวประชาชน วัน เดือน ปีเกิด เลขประจำตัวผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น เบอร์โทรศัพท์

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ได้แก่ เพศ สัญชาติ ศาสนา ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวีดีโอภายในงาน ข้อมูลสุขภาพ ประวัติการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสุขภาพ (กรณีมีความจำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์ของการคัดครองโรคของบุคคลที่เข้ามาเข้าร่วมการประชุม)

 

1.  วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล

     บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลของท่านที่ได้ระบุไว้ข้างต้น เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1.1     การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

เพื่อเรียก จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องหุ้นส่วนและบริษัท เพื่อรับรองสิทธิและการยืนยันตัวตนของท่าน การส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายอื่น  เช่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

1.2     ฐานประโยชน์โดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย

1.2.1   เพื่อใช้จัดทำบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อการใดๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้อง อันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถเข้าใจและคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล

1.2.2   เพื่อปฏิบัติตามแนวทางคำสั่งของรัฐบาล และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์ด้านการสาธารณสุขเพื่อการป้องกันโรคติดต่ออันตรายที่จะต้องคัดกรองความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

1.2.3   บริษัทฯ อาจมีการบันทึกภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ในการรายงาน และการประชาสัมพันธ์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเลคทรอนิกส์ และสิ่งพิมพ์ ซึ่งอาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่เข้าร่วมบนภาพถ่ายดังกล่าว

หมายเหตุ : ในกรณีที่ท่านยื่นเอกสารยืนยันตัวตนให้แก่บริษัทฯ อันได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน หรือเอกสารอื่นๆ ที่อาจปรากฏซึ่งข้อมูลอ่อนไหวของท่าน เช่น เชื้อชาติ หมู่โลหิต ศาสนา อันเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อบริษัทฯ ที่จะเก็บรวบรวม ใช้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ท่านสามารถปกปิดข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าวโดยวิธีใดก็ได้ก่อนนำส่งเอกสารให้บริษัทฯ กรณีที่ท่านไม่ได้ปกปิดข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าว บริษัทฯ จะทำการปกปิดข้อมูลอ่อนไหวบนเอกสารที่ได้รับทันที และจะไม่ถือว่าบริษัทฯ ได้เก็บ รวบรวม หรือใช้ในลักษณะใดๆต่อข้อมูลอ่อนไหวของท่าน 

2.  แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยผ่านการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม และหนังสือมอบฉันทะ (ถ้ามี) แบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพ สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาเอกสารยืนยันตัวตนอื่นที่ท่านยื่นประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และ จากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

3.  ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล โดยจำกัดเฉพาะเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ เก็บข้อมูลนั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นระยะเวลานานขึ้นในกรณีจำเป็นที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ข้างต้นเท่านั้น

4.  สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านมีสิทธิในการขอเข้าถึง และ/หรือขอรับสำเนาการโอนย้าย แก้ไข ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลกลายเป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนในส่วนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจไม่สามารถให้บริการ หรืออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านได้อย่างเต็มสิทธิด้วยเหตุจากการขอให้ลบ หรือทำลายข้อมูลดังกล่าวได้

หากท่านไม่ต้องการให้บริษัทเผยแพร่ภาพถ่าย หรือวีดีโอที่มีท่านปรากฏอยู่ ท่านสามารถแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในวันเข้าร่วมประชุม หรือแจ้งมายังช่องทางการติดต่อด้านล่าง เพื่อขอให้ระงับไม่เผยแพร่ภาพ หรือวีดีโอที่มีท่านปรากฏอยู่ได้

ทั้งนี้ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆในการดำเนินการตามสิทธิข้างต้น โดยบริษัทฯ จะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับคำร้องดังกล่าว

5.ความปลอดภัยของข้อมูล

            บริษัทฯ มีมาตราการควบคุมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปลี่ยนแปลง การเปิดเผย และการใช้ที่ไม่ถูกต้อง บริษัทฯ จะติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทฯ จะพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่อาจมีความไม่สมบูรณ์แบบบางประการเกิดขึ้นได้ ซึ่งเป็นปกติทั่วไปของมาตราการการรักษาความปลอดภัย

6.  ช่องทางการติดต่อ

กรณีที่ท่านต้องการใช้สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูล หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้โดยตรงที่

         บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

    15 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

      โทร 02 4270088 ต่อ 2203

          อีเมล : dpo@srithaisuperware.com

 

 


กลับสู่ด้านบน