SrithaiSuperware

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โดยยึดมั่นในวัฒนธรรมที่ได้ถือปฏิบัติ ภายใต้กรอบของจรรยาบรรณที่ได้มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งผลจากการดำเนินการดังกล่าว ทำให้บริษัทฯได้รับผลการประเมินระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) จากการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2559 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายบริษัทฯ และประกาศใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ซึ่งในแต่ละปีที่ผ่านมาก็ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามความเหมาะสม ต่อมาคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี พ.ศ. 2555 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติงานร่วมกับคณะทำงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี พ.ศ. 2555 เพื่อทำหน้าที่ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯให้ทันสมัย เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่กำกับดูแลกำหนดการเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน

                                                       บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

 

ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับ

บริษัทฯ ได้รับข้อมูลของผู้สมัครงานจากการกรอกใบสมัครงาน รวมถึงเอกสารประกอบอื่นๆ ที่ได้ยื่นให้แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาการสมัครงาน อันได้แก่ ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น รูปถ่าย ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล หมายเลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด อายุ วุฒิการศึกษา ประวัติการทำงาน หรือข้อมูลใดๆที่ปรากฏในเอกสารประกอบการสมัครงาน ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น เช่น ผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน บุคคลอ้างอิง ซึ่งรวมถึงเบอร์โทรศัพท์/โทรศัพท์มือถือของบุคคลดังกล่าว เป็นต้น ทั้งนี้ในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามแก่บริษัทฯ ผู้สมัครงานรับรองและรับประกันว่า ผู้สมัครงานมีอำนาจในการกระทำดังกล่าวและอนุญาตให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามหนังสือฉบับนี้  นอกจากนี้ผู้สมัครงานยังมีหน้าที่ในการแจ้งให้บุคคลเหล่านั้นทราบถึงเนื้อหาในหนังสือฉบับนี้และ/หรือขอความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้น โดยบริษัทฯ จะเก็บในรูปแบบเอกสารและไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

 ในกรณีที่ผู้สมัครงานยื่นเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ หมู่โลหิต ศาสนา อันเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อบริษัทฯ ที่จะเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ และเปิดเผยข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ได้แจ้ง ผู้สมัครงานสามารถปกปิดข้อมูลดังกล่าวโดยวิธีใดก็ได้ก่อนยื่นเอกสารให้บริษัทฯ กรณีที่ผู้สมัครงานไม่ได้ปกปิดข้อมูลดังกล่าว บริษัทฯ จะทำการปกปิดข้อมูลนั้นบนเอกสารที่ได้รับทันที และจะไม่ถือว่าบริษัทฯ ได้เก็บรวบรวม หรือใช้ในลักษณะใดๆต่อข้อมูลที่มีความอ่อนไหวของผู้สมัครงาน 

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1.   เพื่อใช้ในการดำเนินการตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ

2.   เพื่อการพิจารณาคุณสมบัติและทักษะของผู้สมัครงานว่าเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ได้สมัครหรือไม่

3.   เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ สื่อสาร เพื่อการนัดหมายสัมภาษณ์งาน และการส่งข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน

4. เพื่อใช้ประกอบในการอ้างอิงการยืนยันตัวตนของผู้สมัครงาน และความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้สมัครงานได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ

5.  เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ เช่น กฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษีอากร และกฎหมายหรือกฎระเบียบใดๆ ที่มีผลบังคับใช้กับบริษัทฯ

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานเป็นระยะเวลา ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อมูล หรือเมื่อสิ้นสุดขั้นตอนการสัมภาษณ์รอบสุดท้าย เว้นแต่กรณีที่ผู้สมัครงานผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานเป็นพนักงานของบริษัทฯ บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานต่อไปในระยะเวลาที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ                   

บริษัทฯ จะจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษา หรือที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

 

สิทธิของผู้สมัครงานในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้สมัครงานสิทธิดังต่อไปนี้

1.       ขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ผู้สมัครงานไม่ได้ให้ความยินยอม

2.       แจ้งให้บริษัทฯ ทราบ และดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

3.    คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับผู้สมัครงานที่กฎหมายอนุญาตให้เก็บได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้สมัครงานในฐานะเจ้าของข้อมูลเมื่อใดก็ได้

4.    ขอให้บริษัทฯ ดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่มีการร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลจากระบบนั้น ข้อมูลดังกล่าวอาจจะยังคงได้รับการบันทึกหรือทำสำเนาไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ (Server) หรือระบบสำรอง (Backup System) ของบริษัทฯเพื่อป้องกันการเข้าสู่ระบบภายหลังโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือเพื่อเป็นการสำรองข้อมูลในกรณีที่เกิดความผิดพลาด บกพร่อง หรือเกิดจากความขัดข้องของระบบหรือในกรณีที่เกิดจากการกระทำใดๆ ที่มีจุดประสงค์มุ่งร้ายของบุคคลหรือซอฟต์แวร์อื่น

5.       ขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีตามที่กฎหมายกำหนด

6.       ถอนความยินยอมเสียเมื่อใดก็ได้ 

7.       ร้องเรียนในกรณีที่บริษัท ฯ หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงลูกจ้าง หรือผู้รับจ้างของบริษัทฯ ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

ารถอนความยินยอม

ความยินยอมที่ผู้สมัครงานให้ไว้เพื่อเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ และเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นจะยังคงมีผลบังคับใช้จนกว่าผู้สมัครงานจะได้ถอนความยินยอมเป็นหนังสือแจ้งต่อบริษัทฯ หรือติดต่อ dpo@srithaisuperware.com ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของผู้สมัครงาน จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่ผู้สมัครงานได้เคยให้ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้านั้น

ในกรณีที่บริษัทฯ มีการเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อดำเนินการอย่างอื่น นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ บริษัทฯ จะทำการแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้ผู้สมัครงานทราบ และขอความยินยอมจากผู้สมัครงานก่อน ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งขอความยินยอม

 

ความปลอดภัยของข้อมูล

            บริษัทฯ มีมาตราการควบคุมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปลี่ยนแปลง การเปิดเผย และการใช้ที่ไม่ถูกต้อง บริษัทฯ จะติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอยู่เสมอ

 

 ช่องทางการติดต่อ

กรณีที่ผู้สมัครงานต้องการใช้สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูล หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้โดยตรงที่

                                                        บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

                         15 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

                                                              โทร 02 4270088 ต่อ 2203

                                                               อีเมล : dpo@srithaisuperware.com


กลับสู่ด้านบน