SrithaiSuperware

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โดยยึดมั่นในวัฒนธรรมที่ได้ถือปฏิบัติ ภายใต้กรอบของจรรยาบรรณที่ได้มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งผลจากการดำเนินการดังกล่าว ทำให้บริษัทฯได้รับผลการประเมินระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) จากการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2559 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายบริษัทฯ และประกาศใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ซึ่งในแต่ละปีที่ผ่านมาก็ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามความเหมาะสม ต่อมาคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี พ.ศ. 2555 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติงานร่วมกับคณะทำงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี พ.ศ. 2555 เพื่อทำหน้าที่ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯให้ทันสมัย เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่กำกับดูแลกำหนดประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้เข้ามาในพื้นที่และการใช้กล้องวงจรปิด


       บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้ติดตั้งและใช้กล้องวงจรปิดเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และผู้มาติดต่อ ซึ่งบริษัทฯออกประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่ออธิบายการเก็บ รวบรวม ใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านการใช้กล้องวงจรปิด ดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

       บริษัทฯ ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณจุดสำคัญต่างๆ ทั่วพื้นที่ภายในของบริษัทฯ เพื่อบันทึกภาพและวิดีโอของบุคคล รวมทั้งทรัพย์สินของบุคคลเหล่านั้น (เช่น กระเป๋า อุปกรณ์พกพา) ซึ่งเข้ามาในบริเวณพื้นที่ และอาจเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวของท่านไว้

 

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

       บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1.      เพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

2.      เพื่อคุ้มครองและป้องกันสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และทรัพย์สินของบริษัทฯ จากความเสียหาย การถูกรบกวน การถูกทำลาย และอาชญากรรมอื่นๆ

3.      เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในการป้องกัน สืบสวน การดำเนินคดี และ การดำเนินการเพื่อการยับยั้งอาชญากรรม

4.      เพื่อระงับข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินการทางวินัย หรือการร้องทุกข์

5.      เพื่อช่วยเหลือในการสอบสวนหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส

6.      เพื่อการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  

       โดยบริษัทฯ อาศัยฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้น เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน อันเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

       บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลที่สาม (รวมถึงผู้ให้บริการและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ) ในกรณีที่บริษัทฯ พิจารณาว่ามีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ และอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายหากมีความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ  และเพื่อสนับสนุนหรือช่วยเหลือหน่วยงานดังกล่าว

 

ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

       บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลา 5 เดือน ซึ่งเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็น สมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในประกาศฉบับนี้ หรืออาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลายาวนานกว่าหากมีกรณีจำเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพื่อการจัดการข้อพิพาทหรือกระบวนการทางกฎหมายซึ่งอาจเกิดขึ้น เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะลบ ทำลาย หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ทันที

 

สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

1.      การเข้าถึงข้อมูล : ท่านมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ประมวลผล

2.      การโอนย้ายข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ มีเกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่มีการจัดระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น

3.      การคัดค้านในบางกรณี : ท่านมีสิทธิคัดค้านวิธีการที่บริษัทฯ ดำเนินการหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกิจกรรมซึ่งระบุในประกาศฉบับนี้

4.      การลบหรือทำลายข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ประมวลผลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ หากข้อมูลนั้นไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลอีกต่อไป

5.      การจำกัด : ท่านมีสิทธิจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านเชื่อว่าข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง หรือการประมวลผลของบริษัทฯ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลนั้น เพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดอีกต่อไป

6.      การแก้ไขให้ถูกต้อง : ท่านมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบัน

7.      การถอนความยินยอม : ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้แก่บริษัทฯ เพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนของท่าน เว้นแต่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับสิทธิที่จะถอนความยินยอมตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน

8.      การยื่นเรื่องร้องเรียน: ท่านมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจในกรณีที่ท่านเชื่อว่า บริษัทฯ ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ชอบ หรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาข้อเรียกร้องการใช้สิทธิของท่าน ซึ่งบริษัทฯ อาจปฏิเสธสิทธิของท่าน โดยพิจารณาจากความจำเป็นของฐานในการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ ตามที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น

 

การติดต่อบริษัท

       หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีข้อสงสัย หรือ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ที่

                                    บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

                        15 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

                                                     โทร 02 4270088 ต่อ 2203

                                                อีเมล : dpo@srithaisuperware.com

*ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ประกาศเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565

 


กลับสู่ด้านบน