SrithaiSuperware

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โดยยึดมั่นในวัฒนธรรมที่ได้ถือปฏิบัติ ภายใต้กรอบของจรรยาบรรณที่ได้มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งผลจากการดำเนินการดังกล่าว ทำให้บริษัทฯได้รับผลการประเมินระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) จากการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2559 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายบริษัทฯ และประกาศใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ซึ่งในแต่ละปีที่ผ่านมาก็ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามความเหมาะสม ต่อมาคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี พ.ศ. 2555 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติงานร่วมกับคณะทำงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี พ.ศ. 2555 เพื่อทำหน้าที่ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯให้ทันสมัย เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่กำกับดูแลกำหนดประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้เข้างานมหกรรมสินค้า

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จากการเข้างานมหกรรมสินค้า ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดมาตรการที่เหมาะสมสำหรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงแนวทางในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้างานมหกรรมได้ทราบ และเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลแล ะสิทธิตามกฎหมายดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

บริษัทฯ ได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ และ/ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้จำแนกประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

1.      ข้อมูลส่วนบุคคลพื้นฐาน   ได้แก่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล  อายุ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ รหัสบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล

2.      ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ได้แก่ ข้อมูลใบหน้าจากกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งภายในบริเวณงานมหกรรมสินค้า

วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล

ฐานสัญญา และฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

1.      บริษัทฯ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลพื้นฐานของท่าน เพื่อบันทึกลงในระบบเก็บข้อมูลลูกค้าของบริษัทฯ อันเป็นการอำนวยสะดวกให้แก่ท่าน  เพื่อประโยชน์ในการเก็บประวัติการซื้อสินค้ากับบริษัทฯ และเพื่อใช้ในการพิจารณาคำขอเคลมสินค้า ซ่อมแซม แลกเปลี่ยน หรือการคืนสินค้ากรณีสินค้าไม่เป็นไปตามคุณภาพที่บริษัทฯได้รับประกันไว้

2.       เพื่อออกใบกำกับภาษี เมื่อท่านยื่นบัตรประชาชนให้กับเจ้าหน้าที่ภายในงานมหกรรมสินค้า บริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลของท่านไว้ในระบบ เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการออกใบกำกับภาษีในครั้งต่อไป

ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย และฐานความยินยอม (กรณีเกี่ยวข้องกับข้อมูลอ่อนไหว)

3.      บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการมางานมหกรรมสินค้าของท่าน โดยการบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน ผ่านการ Check-in จากการแสกน QR Code บริเวณหน้าทางเข้างานมหกรรมสินค้า เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันโรค Covid-19 ของรัฐบาลและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค

4.      บริษัทฯ มีการบันทึกภาพและวีดีโอจากกล้องวงจรปิด (CCTV) ซึ่งได้ติดตั้งตามจุดต่างๆบริเวณงาน เพื่อรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของท่านในตลอดระยะเวลาที่ท่านอยู่ภายในบริเวณงาน และอาจเก็บรวบรวมภาพถ่าย หรือภาพวีดีโอของท่านไว้ เพื่อคุ้มครองและป้องกันสถานที่  สิ่งอำนวยความสะดวก และสินทรัพย์ของบริษัทฯ จากความเสียหาย การถูกรบกวน การถูกทำลาย และอาชญากรรมอื่น ๆ และ สนับสนุนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการป้องกัน สืบสวน และดำเนินคดีต่ออาชญากรรม และการดำเนินการเพื่อการยับยั้งอาชญากรรม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ติดตั้งป้ายที่เหมาะสมไว้ในพื้นที่ภายใต้การสอดส่องดูแล เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงการใช้กล้องวงจรปิดและการ บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

5.      เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์งานมหกรรมสินค้า บริษัทฯ อาจเผยแพร่ภาพถ่าย หรือวีดีโอที่มีท่านปรากฏอยู่

สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านมีสิทธิในการขอเข้าถึง ขอรับสำเนาการโอนย้าย แก้ไข ลบ ทำลาย จำกัดการประมวลผล ถอนความยินยอม หรือทำให้ข้อมูลกลายเป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนในส่วนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจไม่สามารถให้บริการ หรืออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านได้อย่างเต็มสิทธิด้วยเหตุจากการขอให้ลบ หรือทำลายข้อมูลดังกล่าวได้

หากท่านไม่ต้องการให้บริษัทฯ เผยแพร่ภาพถ่าย หรือวีดีโอที่มีท่านปรากฏอยู่ ท่านสามารถแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในวันเข้างานมหกรรมสินค้า หรือแจ้งมายังช่องทางการติดต่อด้านล่าง เพื่อขอให้ระงับไม่เผยแพร่ภาพ หรือวีดีโอที่มีท่านปรากฏอยู่ได้

ทั้งนี้ ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆในการดำเนินการตามสิทธิข้างต้น โดยบริษัทฯ จะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับคำร้องดังกล่าว

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็นเท่านั้น  โดยระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอาจเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด (ถ้ามี) โดยคำนึงถึงอายุความตามกฎหมายสำหรับการดำเนินคดีที่อาจเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเอกสารหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ในแต่ละรายการ โดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติของบริษัทฯ และของภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภทเป็นสำคัญ

ช่องทางการติดต่อ

กรณีที่ท่านต้องการใช้สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลเพื่อยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้โดยตรงที่

                                                บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

                          15 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

                                                    โทร 02 4270088 ต่อ 2203

                                                   อีเมล : dpo@srithaisuperware.com

        

 *ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ประกาศเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565

 


กลับสู่ด้านบน