คณะกรรมการบริษัท

นาย สนั่น อังอุบลกุล

ประธานกรรมการ

นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์

กรรมการอิสระ

นายเอ้งฮัก นนทิการ

กรรมการอิสระ

นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี

กรรมการอิสระ

นางสิริพร ไศละสูต

กรรมการอิสระ

นายศุภโชค เลี่ยมแก้ว

กรรมการอิสระ

นายณพล เลิศสุมิตรกุล

กรรมการ

นายมานิต อติวานิชยพงศ์

กรรมการ

นายปริญช์ ผลนิวาศ

กรรมการ
กลับสู่ด้านบน