SrithaiSuperware

เกียรติบัตรจากการรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ

เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ. 2559 โรงงานสาขาโคราชได้รับเกียรติบัตรจากการรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ระดับเพชรปีที่ 2 จากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมอบให้แก่ สถานประกอบการขนาดใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE โดยดำเนินกิจกรรมตาม หลักยุทธศาสตร์และกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นและปลูก จิตสำนึกให้สมาชิกมีความรู้และ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด


ข่าวอื่นๆ


กลับสู่ด้านบน