SrithaiSuperware

รางวัลประกาศเชิดชูเกียรติองค์กรที่สนับสนุนด้านคนพิการดีเด่นต่อเนื่อง ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้รับรางวัลประกาศเชิดชูเกียรติองค์กรที่สนับสนุน ด้านคนพิการดีเด่นต่อเนื่อง ประจำปี 2559 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ สถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการ อย่างต่อเนื่อง โดยรับคนพิการเข้าทำงานและสนับสนุนด้านการอบรมฝึกงานให้แก่คนพิการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าทำงานในสถานประกอบการ

ข่าวอื่นๆ


กลับสู่ด้านบน