SrithaiSuperware

ใบรับรองเป็น “สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC”

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560  บริษัทฯได้รับประกาศรับรองเป็น “สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC” ซึ่งเป็นการร่วมมือกันปฏิเสธการจ่ายสินบนทุกรูปแบบ และต่อต้านการใช้คอร์รัปชันเป็นเครื่องมือกีดกันการแข่งขันและขัดขวางการประกอบธุรกิจอย่างเสรี  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 เป็นระยะเวลา 3 ปี ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพ

ข่าวอื่นๆ


กลับสู่ด้านบน