SrithaiSuperware

คณะผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ Srithai Vietnam

ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้นำคณะผู้ถือหุ้นจำนวน 30 ท่าน เยี่ยมชมกิจการ Srithai (Vietnam) Company Limited (“SVN”) ณ ประเทศเวียดนาม เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการทำงาน นำไปสู่ความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัท มากยิ่งขึ้น   และเห็นถึงความพร้อมในการรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคตของ SVN

ข่าวอื่นๆ


กลับสู่ด้านบน