SrithaiSuperware

งานมอบรางวัลการประกวดสมาคมการคาดีเดน ประจําป 2560

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ วินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานงานกาล่าดินเนอร์ "Together is Power 2017” พร้อมมอบรางวัลการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2560 โดยมีกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย, ประสงค์ เอาฬาร, เกริกไกร จิระแพทย์, กลินท์ สารสิน, สนั่น อังอุบลกุล, คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล, อธิป พีชานนท์ และสมาคมการค้าแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 16ตุลาคม 2560


นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยร่วมจัดงาน “Together is Power 2017” เพื่อมอบรางวัลและเชิดชูเกียรติ สมาคมการค้าดีเด่นประจำปี 2560 หรือ Trade Association Prestige Award (TAP Award) เป็นการเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่สมาคมการค้าไทยที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ตามหลัก Balanced Scorecard 4 ด้านได้แก่ 1) ผลสำเร็จตามพันธกิจ 2) ความสามารถในการบริหารจัดการ 3) การสร้างความเป็นปึกแผ่นเหนี่ยวแน่นแก่องค์กร และ 4) การพัฒนาองค์กร พร้อมทั้งมอบรางวัลให้ผู้บริหารสมาคมการค้าและ ผู้บริหารสมาคมการค้ารุ่นใหม่ที่ผ่านการประเมินจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมาคมการค้า 360 องศา ในคุณลักษณ์ของผู้บริหาร 6 ด้านคือ 1) ความยุติธรรม ความเที่ยงธรรม ความซื่อสัตย์โปร่งใส  2) การสร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอก 3) การสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงให้องค์กร 4) การสร้างความเจริญเติบโตให้แก่องค์กร 5) การสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงให้แก่องค์กร 6) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้กับองค์กร


การมอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นและผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2560 เป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2556 โดยมีเป้าหมายผลักดันให้เกิดการ สร้างเครือข่ายและเชิดชูเกียรติให้กับสมาคมการค้าที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ และกระตุ้นให้สมาคมการค้า มีการพัฒนาองค์กร พร้อมผลักดันสมาคมการค้าให้เป็นผู้นำสมาชิกในการยกระดับมาตรฐานธุรกิจให้เข้มแข็ง โดยในปีนี้มีสมาคมการค้าที่ได้รับรางวัลฯ แบ่งเป็น 4 ประเภท รวม 25 สมาคม และผู้บริหารสมาคมการค้ารวม 6   รายดังนี้

1. รางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม (มีสมาคมการค้าที่ได้รับรางวัลรวม 5 สมาคม)

2. รางวัลสมาคมการค้าดีเด่น (มีสมาคมการค้าที่ได้รับรางวัลรวม 20 สมาคม)

3. รางวัลผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น (มีผู้บริหารสมาคมการค้าที่ได้รับรางวัลรวม 3 ราย)

4. รางวัลผู้บริหารสมาคมการค้ารุ่นใหม่ (มีผู้บริหารสมาคมการค้าที่ได้รับรางวัลรวม 3 ราย)


จากการดำเนินการที่ผ่านมามีสมาคมการค้าที่ได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นจนถึงปี 2560 รวม 41 สมาคมและผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น รวม 25 ราย ซึ่งผู้ได้รับรางวัลกลุ่มนี้นับเป็นต้นแบบของสมาคม การค้าที่ดี และจะเป็นกำลังสำคัญของภาคธุรกิจในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน


ข่าวอื่นๆ


กลับสู่ด้านบน