SrithaiSuperware

ขอความร่วมมืองดการให้ของขวัญ

เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด


เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใสและสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ตามแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ในการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต


บริษัทฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน กรุณางดให้ของขวัญและประโยชน์อื่นใด แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้


บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากทุกท่าน และในโอกาสขึ้นปีใหม่นี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง ได้โปรดอำนวยพรให้ทุกท่านและครอบครัว ประสบความสุขความเจริญและสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ


ข่าวอื่นๆ


กลับสู่ด้านบน