รู้จักศรีไทย

คณะกรรมการบริษัท

นายสนั่น อังอุบลกุล

ประธานกรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยนครพนม
 • ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และระบบการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 • ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Oglethorpe, Atlanta, Georgia, USA

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 4/2544
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

การอบรมอื่น

 • ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการการค้า
 • ผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 7 (2551) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • ปริญญาบัตร (ปรอ.) รุ่นที่ 3 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประสบการณ์

พ.ศ. 2515 – ปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน

1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

 • ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ (รวม 6 บริษัท)

 • ประธานกรรมการ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท ศรีไทยโมลด์ส จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จำกัด
 • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บริษัท ศรีไทย ซันโค จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ศรีไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด

 

2.2) บริษัทอื่น (รวม 7 บริษัท)
 • กรรมการ บริษัท ส.สหธารา (ไทยแลนด์) จำกัด
 • กรรมการ บริษัท โตโฮโฟม (ไทยแลนด์) จำกัด
 • กรรมการ บริษัท แอลเอ็น ศรีไทย คอม จำกัด
 • กรรมการ บริษัท นิสเซ่น เคมิเทค (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ช้าฟเนอร์ อีเอ็มซี จำกัด
 • กรรมการ บริษัท โรงแรมชายทะเล จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ศรีไทย สวนเกษตร จำกัด

นายสนั่น อังอุบลกุล

นายเอ้งฮัก นนทิการ

กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

การอบรมอื่น

ประสบการณ์

 • พ.ศ. 2556 – 2559 กรรมการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 •  พ.ศ. 2555 – 2559 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารเงินและตราสารหนี้ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
 •  พ.ศ. 2548 – 2554 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
 •  พ.ศ. 2545 – 2548 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
 •  พ.ศ. 2541 – 2544 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
 •  พ.ศ. 2538 – 2541 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารเงิน ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
 •  พ.ศ. 2534 – 2538 ผู้จัดการ ธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน)
 •  พ.ศ. 2522 – 2534 รองผู้จัดการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน

1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

 • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 •  2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
 •  2.2) บริษัทอื่น : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

นายเอ้งฮัก นนทิการ

นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี

กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน, the Wharton School, University of Pennsylvania, USA
 • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ สาขาปริมาณวิเคราะห์ (เกียรตินิยม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
 • Audit Committee Program (ACP)

การอบรมอื่น

 • ผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 14 (2555) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • Leadership Development Program (LDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์

 • พ.ศ. 2545 – 2549 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
 • พ.ศ. 2544 – 2548 ที่ปรึกษาประจำ คณะกรรมาธิการ การพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎร
 • พ.ศ. 2544 – 2545 กรรมการ บริษัท สยามซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2544 – 2545 กรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัดรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม
 • พ.ศ. 2543 อาจารย์พิเศษด้านการเงินปริญญาโท มหาวิทยาลัยสยาม
 • พ.ศ. 2542 – 2543 ที่ปรึกษาประจำ คณะกรรมาธิการ การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร
 • พ.ศ. 2540 – 2541 ฝ่ายขาย องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
 • พ.ศ. 2539 – 2540 กรรมการผู้จัดการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ตะวันออก ฟายแนนซ์(1991) จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2537 – 2539 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ แอสเซ็ท พลัส จำกัด
 • พ.ศ. 2529 – 2537 ผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลอส แอนเจลีส สหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. 2530 อาจารย์พิเศษด้านการเงินปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • พ.ศ. 2528 – 2529 เจ้าหน้าที่บริหารและค้าเงินตราต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน

1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (รวม 3 บริษัท)

 • กรรมการ บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

2) บริษัทอื่น (รวม 13 บริษัท)

 • ประธานกรรมการ บริษัท แพรคติคัม เอนจิเนียริ่ง จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด
 • กรรมการ บริษัท สตีลเลอร์ สตีล เวิร์คส์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท สตีล พลัส แฟบบริเคชั่น จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ดาร์ค ฮอร์ส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ไนท์ คลับ แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เค เจ เค เอสเตท จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ทีเจ อินเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
 • กรรมการ บริษัท พีเอสบี 35 จำกัด
 • กรรมการ บริษัท พีเอสบี 5 จำกัด
 • กรรมการ บริษัท โคเซ็ค จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ไฮ คิว ฟาร์มา จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เดอะ คอนเน็กซ์ อะคาเดเมีย จำกัด

นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี

นางสิริพร ไศละสูต

กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์-ไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • หลักสูตร Chartered Director Class (CDC)
 • หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC)
 • หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

การอบรมอื่น

 • ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 42 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • ประกาศนียบัตร นักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
 • Certificate – Leadership, Management and Governance in the Public Section, the Australian National University
 • Certificate – Energy Planning Programme for Southeast Asian Countries, Pennsylvania State University

ประสบการณ์

 • พ.ศ. 2549 – 2550 ที่ปรึกษา ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2545 – 2549 อธิบดี (นักบริหาร 10) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
 • พ.ศ. 2543 – 2545 อธิบดี (นักบริหาร 10) กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
 • พ.ศ. 2540 – 2543 รองอธิบดี (นักบริหาร 9) กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน

 • กรรมการ บริษัท ซุ้ย-สิริพันธ์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ไศละสุวรรณ จำกัด

นางสิริพร ไศละสูต

นายศุภโชค เลี่ยมแก้ว

กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์-เคมี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 29/2561)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

การอบรมอื่น

 • การพัฒนาผู้บริหาร 1-3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • NIDA-Wharton Executive Leadership Program NIDA & Wharton University, USA
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) สถาบันพระปกเกล้า
 • วุฒิบัตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบก รุ่นที่ 51 วิทยาลัยการทัพบก
 • Advanced Senior Executive Program (ASEP) SASIN & Kellogg School of Management (USA)
 • Market Planning & Analysis for Chemical, Petrochemical and Plastics Industry (IHS)

ประสบการณ์

 • พ.ศ. 2556 – 2558 ประธานบริษัท บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด
 • พ.ศ. 2558 กรรมการ บริษัท โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2556 กรรมการ บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จำกัด
 • พ.ศ. 2555 – 2556 / พ.ศ. 2552 – 2556 กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
 • พ.ศ. 2549 – 2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
 • พ.ศ. 2549 – 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2539 – 2548 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมสถานีบริการ ผู้จัดการฝ่ายขายตลาดรัฐและอุตสาหกรรม
  และผู้จัดการฝ่ายขนส่งปิโตรเลียม การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน

นายศุภโชค เลี่ยมแก้ว

นายณพล เลิศสุมิตรกุล

กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD)
 • หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

การอบรมอื่น

ประสบการณ์

 • พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ-ประจำสำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2529 – 2561 กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน

1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

 • กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ-ประจำสำนักกรรมการผู้จัดการ
  บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

  2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ (1 บริษัท)

 • กรรมการ บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จำกัด

  2.2) บริษัทอื่น (รวม 2 บริษัท)

 • กรรมการ บริษัท ศรีไทย สวนเกษตร จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ซุปเปอร์แวร์ เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด

นายณพล เลิศสุมิตรกุล

นายไชยวัฒน์ กุลภัทรวาณิชย์

กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการเงิน, London Business School, UK
 • International Exchange Program, University of Chicago Booth School of Business, USA
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง การสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 52/2565
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 38/2563
 • หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 7/2562
 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นที่ 11/2561
 • หลักสูตร Company Secretary Program รุ่นที่ 86/2561
 • หลักสูตร Director Diploma Examination รุ่นที่ 62/2561
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 248/2560

การอบรมอื่น

 • ผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 30 (2563) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) 2020 ครั้งที่ 1-4/2020
  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) 2019 ครั้งที่ 2-5/2019
  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • Strategic Financial Leadership Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • Strategic CFO in Capital Markets Program ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • CFO In Practice Certification Program สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • Fundamentals for Corporate Secretaries สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • IR Professional Development Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์

 • พ.ศ. 2560 – 2561 ผู้อำนวยการส่วนบัญชีและการเงิน บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2545 – 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
 • พ.ศ. 2541 – 2544 Senior Associate ฝ่ายวานิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ ภัทร จำกัด
 • พ.ศ. 2534 – 2537 ผู้สอบบัญชีอาวุโส บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน

1)กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน(1 บริษัท)

 • กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เลขานุการบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร บริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

2)กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน(14 บริษัท)

 • รองประธานกรรมการ Srithai (Vietnam) Company Limited
 • รองประธานกรรมการ Srithai (Hanoi) Company Limited
 • กรรมการ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ที ไทยพลาส จำกัด
 • กรรมการ Srithai Superware Manufacturing Private Limited
 • กรรมการ Srithai Superware India Limited
 • กรรมการ บริษัท ศรีไทย-อ๊อตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ศรีไทยโมลด์ส จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ศรีไทย ซันโค จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ศรีไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด
 • กรรมการ PT. Srithai Maspion Indonesia

นายไชยวัฒน์ กุลภัทรวาณิชย์