ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงาน

สนใจส่งใบสมัครหรือสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
15 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ +66 2 427 0088 โทรสาร +66 2 874 5010

Junior Legal Counsel

สถานที่ทำงาน

สุขสวัสดิ์

ลักษณะงาน

 • สนับสนุนบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (เน้นที่สิทธิบัตรเป็นหลัก)
 • ดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการลงทะเบียนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการประสานงานกับบริษัทและพนักงานอื่นๆ เพื่อขอคำแนะนำ เอกสารและข้อมูลที่จำเป็น การจัดเตรียมเอกสาร จดหมายโต้ตอบ และรายงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียน เช่น หนังสือมอบอำนาจ ใบเสนอราคา รายงานการค้นหา เอกสารการยื่น รายงานการออกใบสำคัญการจดทะเบียน รายงานการดำเนินการของสำนักงาน การเตือนสถานะและระยะเวลา
 • ต่ออายุ ปกป้อง และบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
 • ปฏิบัติตามเพื่อให้แน่ใจว่าขั้นตอนการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ เช่น ติดตามแต่ละแผนกเพื่อพัฒนางาน อัปเดตระบบ IP ใหม่ บันทึกกำหนดเวลาของคดีทั้งหมด และวันที่ครบกำหนดต่ออายุ
 • จัดเตรียมเอกสารและวัสดุเกี่ยวกับงาน
 • รับรอง บำรุงรักษา และติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของพนักงาน
 • ร่างและทบทวนสัญญา/ข้อตกลง
 • ให้การสนับสนุนด้านกฎหมายและคำแนะนำแก่หน่วยงานต่างๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายบริษัทและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
 • หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • ประสบการณ์ 0-2 ปี
 • การศึกษาสาขากฎหมาย 0+ GPA
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีในการเขียนและพูด (IELTS 5.0+ หรือ Toeic 650+)
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้ดี (ทั้งทางวาจาและลายลักษณ์อักษร)

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งเอกสารมาที่
โรงงานสุขสวัสดิ์ (สำนักงานใหญ่)

15 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 36
แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

+66 2427 0088

+66 2428 9675

Junior Legal Counsel

สุขสวัสดิ์

Senior Internal Audit

สถานที่ทำงาน

สุขสวัสดิ์

ลักษณะงาน

 • ร่วมจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี ให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร
 • วิเคราะห์ความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่สำคัญใน Process ต่างๆ ทั้งที่ดำเนินการภายใต้ระบบ Oracle, ระบบงานอื่นๆ และ Manual Process รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
 • วางแผน กำหนดขอบเขต จัดทำ Risks and Controls Matrix และ Audit Program เพื่อกำหนดแนวทางในการตรวจสอบตามความเสี่ยงที่ประเมินไว้
 • สอบทานการควบคุมภายในของ Process ต่างๆ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องตามแผนงานที่กำหนด และเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
 • สรุปประเด็นที่ตรวจพบ ระบุความเสี่ยง และให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ลดความเสี่ยง รวมทั้งสนับสนุนให้บรรลุวัตุประสงค์ของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบเพื่อนำเสนอหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
 • สอบทาน ติดตามผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน และปรับปรุง Risks and Controls Matrix ให้เป็นปัจจุบัน
 • ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้ Process และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติ

 • ชาย อายุ 28 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบริหารธุรกิจ, การบัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีทัศนะคติที่ดี มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • มีประสบการณ์ในงาน External Audit, Internal Audit หรือ IT Audit อย่างน้อย 2-3ปี
 • หากมีประสบการณ์ในการตรวจสอบระบบ Oracle จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ผ่านการอบรมหลักสูตร CPIAT มีความเข้าใจกระบวนการตรวจสอบภายในและหลักการ COSO
 • มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา อย่างเป็นระบบ
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษและการทำงานเป็นทีม มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงานร่วมกับผู้อื่น สามารถปรับตัวได้ดี
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word,Excel,Powerpoint)ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้กฎเกณฑ์ต่างๆ ของ กลต หรือการทำงานกับบริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มาก่อน (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งเอกสารมาที่
โรงงานสุขสวัสดิ์ (สำนักงานใหญ่)

15 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 36
แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

+66 2427 0088

+66 2428 9675

Senior Internal Audit

สุขสวัสดิ์