สินค้าและบริการ

รางวัลและระบบมาตรฐาน

REWARD

รางวัลแห่งความสำเร็จในด้านการบริหารจัดการธุรกิจที่บริษัทได้รับในปี พ.ศ. 2564

รางวัล Low Carbon Circular Economy / สาขาอมตะซิตี้ ชลบุรี

รางวัล Low Carbon Circular Economy

รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน  / สาขาบางปู

รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน  สาขาบางปู

รางวัลสถานประกอบกิจกรรมต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  / สาขาบางปู

รางวัลสถานประกอบกิจกรรมต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สาขาบางปู

รางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2564

รางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2564