สินค้าและบริการ

Food Packaging

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหารมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์การออกแบบและการผลิต โดยบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เครื่องจักรที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูงสุด

Beverage Packaging

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ยังคำนึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่แนวคิดในการออกแบบของผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ แบบ “Light weight” เพื่อเป็นการลดการใช้วัตถุดิบ และการลดใช้พลังงาน โดยยังคงตอบสนองการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ