สินค้าและบริการ

บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

Food Packaging

FOOD PACKAING

IML Products

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหารมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีหน่วยงาน วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบและการผลิต โดยบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ รวมถึง การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เครื่องจักรที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความ โดดเด่น ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูงสุด

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ยังคำนึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่แนวคิดในการออกแบบ ของผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ แบบ “Light weight” เพื่อเป็นการลดการใช้วัตถุดิบ และการลดใช้ พลังงานลงแบบมวลรวม โดยยังคงตอบสนองการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ คำนวณ Carbon footprint Product ตลอด จนการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออก ไซด์จากกระบวนการการผลิต หรือเรียกว่า Carbon Reduction พร้อมกันนี้บริษัทฯ ยังได้รับ การรับรองตามระบบมาตรฐานต่างๆ เช่น ISO9001, GMP, HACCP และ BRC ซึ่งเป็นการ ยืนยันถึงมาตรฐานด้านคุณภาพ และความปลอดภัยในระบบการผลิต จนถึงการส่งมอบสินค้า ให้แก่ลูกค้าอีกด้วย

FOOD PACKAING

ผลิตภัณฑ์บรรจุอาหาร

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหารมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีหน่วยงาน วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบ และการผลิต โดยบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เครื่องจักรที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี ความโดดเด่น ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูงสุด

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ยังคำนึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่แนวคิดในการออกแบบ ของผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ แบบ “Light weight” เพื่อเป็นการลดการใช้วัตถุดิบ และการลดใช้ พลังงานลงแบบมวลรวม โดยยังคงตอบสนองการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ คำนวณ Carbon footprint Product ตลอด จนการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออก ไซด์จากกระบวนการการผลิต หรือเรียกว่า Carbon Reduction

พร้อมกันนี้บริษัทฯ ยังได้รับ การรับรองตามระบบมาตรฐานต่างๆ เช่น ISO9001, GMP, HACCP และ BRC ซึ่งเป็นการยืนยันถึงมาตรฐานด้านคุณภาพ และความปลอดภัยในระบบการ ผลิต จนถึงการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าอีกด้วย

FOOD PACKAING

งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

หน่วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ เป็นหน่วยงาน ที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านต่างๆ ทั้งที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ และจากประสบการณ์ตรง รวมถึงนำ ข้อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยได้มาตรฐาน จึงทำให้บริษัทศรีไทยฯ มีศักยภาพ อย่างยิ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม การนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้งาน และยังสามารถใช้ในการ แก้ไขปัญหาต่างๆของผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ผู้บริโภค และเอื้อ อำนวยต่อการผลิต

ในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานวิจัยและพัฒนา โดยอยู่บนพื้นฐาน ของการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ การนำเทคโนโลยีใหม่ๆใช้ในการออกแบบ และประมวลผล เพื่อให้บรรจุภัณฑ์สามารถสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของสินค้าแบรนด์นั้นๆ ได้อย่างดียิ่ง ตรงต่อ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ประสิทธิภาพในการใช้งาน ความปลอดภัย บริษัทศรีไทยฯ จึงมุ่งมั่นใน แนวทางการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการออกแบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิด นวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งสามารถสร้างความแตกต่าง และมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างแท้จริง

ฟอร์มติดต่อ

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายบริการลูกค้า Food Packaging

คุณนารา ศุภอักษร

+66 2 427 0088 #6502

+669 8941 4542