รู้จักศรีไทย

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ศรีไทย

วิสัยทัศน์

เป็นผู้ผลิตเมลามีนรายใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมฉีดพลาสติกในอาเซียน

ศรีไทย

พันธกิจ

  • ส่งเสริมให้มีบรรยากาศของการเรียนรู้ และแบ่งปันองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อนำไปใช้เป็น ประโยชน์ ต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital)
  • พัฒนา เพิ่มพูนทักษะ ความสามารถ สมรรถนะในการแข่งขันห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain)
  • ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  • พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม (Social Capital)