ข่าวสาร

26 เมษายน 2024

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ประจำปี 2567

วันที่ 25 เมษายน 2567 คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ประจำปี 2567 โดยมีคณะกรรมการ คุณสิริพร ไศละสูต, คุณสุชาติ บุญบรรเจิดศรี, คุณเอ้งฮัก นนทิการ, คุณณพล เลิศสุมิตรกุล, คุณศุภโชค เลี่ยมแก้ว และคุณไชยวัฒน์ กุลภัทรวาณิชย์ และผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมร่วมการประชุม ณ สำนักงานใหญ่ เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ

มีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566, การพิจารณาอนุมัติงบการเงิน, การพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 เพื่อสำรองตามกฏหมายและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 จำนวน 163 ล้านบาท, การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน, การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

อัลบั้มภาพ