ข่าวสาร

7 ธันวาคม 2022

6 ปีติดต่อกัน “SITHAI” ได้รับคะแนนการประเมิน การกำกับดูแลกิจการที่ดี ในระดับ 5 ดาว

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคม และมีเจตนารมณ์ที่มั่นคงในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้ความสนใจและใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนอย่างเท่าเทียมกันเสมอมา จากความมุ่งมั่นดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2564 ผลสำรวจของโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2564 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) 2021) จากบริษัทจดทะเบียนไทย 716 บริษัท ซึ่งจัดทำโดย สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ประกาศให้ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์จำกัด (มหาชน) หรือ (SITHAI) ได้รับการประเมินผล การกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2564 ในระดับ 5 ดาว ดีเลิศ (Excellent) โดยเป็นคะแนนในระดับ 5 ดาว 6 ปี ติดต่อกัน (พ.ศ. 2559 – 2564)

อัลบั้มภาพ