ข่าวสาร

7 ธันวาคม 2022

บมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ขึ้นทะเบียนเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ( Carbon Footprint for Organization: CFO)

บมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ขึ้นทะเบียนเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization : CFO)

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก และให้ความสำคัญในด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตและการใช้พลังงาน โดยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคอุตสาหกรรม เป็นประเด็นหนึ่งที่ส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ที่ก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ตลอดจนถึงการใช้ชีวิตของผู้คน บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเป็นหนึ่งในผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม โดยการจัดทำ “คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร” (Carbon Footprint of Organization : CFO) เพื่อแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมา และนำมาประเมิน โดยใช้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการดูแลสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืนต่อไป โดยโรงงานสาขาสุขสวัสดิ์ ได้ผ่านการตรวจรับรองและขึ้นทะเบียน “คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร” (Carbon Footprint of Organization : CFO) ตามมาตรฐานและข้อกำหนด ของ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และได้รับ Certificate Standard TGO Guidance of the Carbon Footprint for Organization เป็นที่เรียบร้อย

อัลบั้มภาพ