ข่าวสาร

7 ธันวาคม 2022

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์จํากัด (มหาชน) ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 ประจําปีพ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 บริษัทฯ จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 ประจําปี 2565 ณ ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 4 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 15 ซอย สุขสวัสดิ์ 36 ถนนสุขสวัสดิ์แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ เป็นไปตามข้อกําหนด ของตลาดหลักทรัพย์

และได้บฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้สอบบัญชีสํานักงานกฏหมาย ผู้เข้าร่วมการประชุมและเจ้าหน้าที่ที่รับ ทําการลงทะเบียนและอํานวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมการประชุม ใส่หน้ากากอนามัยและจัดที่ นั่งโดยเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยจํากัดผู้เข้าร่วมในห้องประชุมตามข้อ กําหนดของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคไว้ตามจุดต่างๆ

ทั้งนี้มติที่ประชุมฯ สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซด์ www.srithaisuperware.com หน้านักลงทุนสัมพันธ์หรือ ลิงค์ดาวน์โหลดมติที่ประชุมฯ

อัลบั้มภาพ