ข่าวสาร

8 ธันวาคม 2022

SITHAI ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” 7 ปีต่อเนื่อง

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคม และมีเจตนารมณ์ที่มั่นคงในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้ความสนใจและใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนอย่างเท่าเทียมกันเสมอมา จากความมุ่งมั่นดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2565 ผลสำรวจของโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2565 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) 2022) จากบริษัทจดทะเบียนไทย 750 บริษัท จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) โดยการสนับสนุนจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศให้ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) หรือ (SITHAI) ได้รับการประเมินผล การกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2565 ในระดับ 5 ดาว ดีเลิศ (Excellent) โดยเป็นคะแนนในระดับ 5 ดาว 7 ปี ติดต่อกัน (พ.ศ. 2559 – 2565) โดย บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) หรือ (SITHAI) ได้รับคะแนนการประเมินสูงกว่า 90% ติดต่อกันเป็นปีที่ 7 สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีในมิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG) และยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานอย่างยั่งยืนต่อไป

อัลบั้มภาพ