About Us

Our History

Srithai Superware Public Company Limited

พ.ศ. 2506 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2534 ด้วยความมุ่งมั่นและการพัฒนาขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสรรหา เทคโนโลยีและนวัฒกรรมใหม่ๆ โดยผลิตและจัดจำหน่ายสินค้า ทั้งในตลาดใน ประเทศและ ต่างประเทศ แบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ เป็น 3 กลุ่ม ประกอบไปด้วย บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์เมลามีน เครื่องใช้ในครัวเรือน

ปัจจุบัน
เราเชื่อมาโดยตลอดว่า การทำธุรกิจมิได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อยอดขายหรือกำไรเท่านั้น แต่ องค์กรจะต้องตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพราะธุรกิจเองไม่สามารถดำเนิน ไปได้ โดยปราศจากการสนับสนุนโดยสังคมรอบด้าน ด้วยความเชื่อมั่นดังกล่าว ทำให้ เราลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนา กระบวนการผลิตและการทำงานในทุกขั้นตอนของ Value Chain ควบคู่ไปกับการ สรรสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่สร้างมลภาวะ ประหยัด การใช้ทรัพยากร ภายใต้หลักการ 3S คือ Save Material, Save Energy, Save the World ซึ่งเป็นหลักการที่เราใช้ในทุกแห่งที่เรามีฐานธุรกิจ นอกจากการลงทุนในทรัพย์สินแล้ว ทรัพยากรบุคคลก็เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญ อย่างมาก โดยถือว่า Employees Come First เพราะบุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญที่สุด ที่จะผลักดันให้ธุรกิจเดินต่อไปได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ขณะเดียวกันบุคลากรเหล่านั้น ก็ต้องทำงานอย่างมีความสุขด้วย ทั้งนี้เรายังคำนึงถึงสมาชิกในชุมชนใกล้เคียงศรีไทย โดยให้ทุนการศึกษาส่งเสริมการ ฝึกอาชีพแก่เด็กนักเรียนและคนในชุมชนให้มีอาชีพติดตัว จ้างคนท้องถิ่นมาทำงานเพื่อ เพิ่มพูนรายได้ให้แก่สมาชิกชุมชน รวมถึงโครงการพัฒนาทักษะแก่คนพิการ เพราะเรา เชื่อว่า Human Capital จะส่งผลให้สังคมอยู่ดีมีสุข (Social Capital)
ปัจจุบัน
เราเชื่อมาโดยตลอดว่า การทำธุรกิจมิได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อยอดขายหรือกำไรเท่านั้น แต่ องค์กรจะต้องตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพราะธุรกิจเองไม่สามารถดำเนิน ไปได้ โดยปราศจากการสนับสนุนโดยสังคมรอบด้าน ด้วยความเชื่อมั่นดังกล่าว ทำให้ เราลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนา กระบวนการผลิตและการทำงานในทุกขั้นตอนของ Value Chain ควบคู่ไปกับการ สรรสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่สร้างมลภาวะ ประหยัด การใช้ทรัพยากร ภายใต้หลักการ 3S คือ Save Material, Save Energy, Save the World ซึ่งเป็นหลักการที่เราใช้ในทุกแห่งที่เรามีฐานธุรกิจ นอกจากการลงทุนในทรัพย์สินแล้ว ทรัพยากรบุคคลก็เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญ อย่างมาก โดยถือว่า Employees Come First เพราะบุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญที่สุด ที่จะผลักดันให้ธุรกิจเดินต่อไปได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ขณะเดียวกันบุคลากรเหล่านั้น ก็ต้องทำงานอย่างมีความสุขด้วย ทั้งนี้เรายังคำนึงถึงสมาชิกในชุมชนใกล้เคียงศรีไทย โดยให้ทุนการศึกษาส่งเสริมการ ฝึกอาชีพแก่เด็กนักเรียนและคนในชุมชนให้มีอาชีพติดตัว จ้างคนท้องถิ่นมาทำงานเพื่อ เพิ่มพูนรายได้ให้แก่สมาชิกชุมชน รวมถึงโครงการพัฒนาทักษะแก่คนพิการ เพราะเรา เชื่อว่า Human Capital จะส่งผลให้สังคมอยู่ดีมีสุข (Social Capital)
ปี 2558
บริษัทฯได้ rebranding และเริ่มใช้โลโก้ใหม่เพื่อให้มีความเป็นสากล รองรับธุรกิจที่หลากหลาย มีความทัน สมัยและลูกค้าจดจำง่าย ดังนี้ Brand บริษัทฯ (Corporate Brand) Brand สินค้า Brand ประเภทธุรกิจ นอกจากนี้ธุรกิจในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันบริษัทฯมีการเติบโตของธุรกิจและรายได้มีฐานะการเงินและผลประกอบการที่ดีและมั่นคง อันเป็นผลจากการขยายธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการของตลาดสูง การปรับตัวทางธุรกิจและการดำเนินกลยุทธ์ด้านการผลิตและตลาดสำหรับสายธุรกิจหลักทั้งผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน เพื่อรองรับผลกระทบจากความไม่แน่นอนของภาวะ เศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการประสบความสำเร็จในการขยายฐานการผลิต ในต่างประเทศ โดยเฉพาะบริษัทย่อยในประเทศเวียดนามที่ส่งผลเด่นชัดของการเติบโตทั้งธุรกิจและรายได้นอกจากนี้ ด้วยความมุ่งมั่นของบริษัทฯที่ให้ความสำคัญกับการลงทุน เพื่อขยายธุรกิจและกำลังการผลิตสำหรับกลุ่มสินค้าที่เป็นที่ต้องการของตลาดและมีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบอาเซียน การเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต การพัฒนาคุณภาพสินค้าและการตอบสนองความต้องการของลูกค้า บนพื้นฐานการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม จะส่งผลให้ธุรกิจและรายได้ของบริษัทฯ มีการเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ปี 2558
บริษัทฯได้ rebranding และเริ่มใช้โลโก้ใหม่เพื่อให้มีความเป็นสากล รองรับธุรกิจที่หลากหลาย มีความทัน สมัยและลูกค้าจดจำง่าย ดังนี้ Brand บริษัทฯ (Corporate Brand) Brand สินค้า Brand ประเภทธุรกิจ นอกจากนี้ธุรกิจในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันบริษัทฯมีการเติบโตของธุรกิจและรายได้มีฐานะการเงินและผลประกอบการที่ดีและมั่นคง อันเป็นผลจากการขยายธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการของตลาดสูง การปรับตัวทางธุรกิจและการดำเนินกลยุทธ์ด้านการผลิตและตลาดสำหรับสายธุรกิจหลักทั้งผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน เพื่อรองรับผลกระทบจากความไม่แน่นอนของภาวะ เศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการประสบความสำเร็จในการขยายฐานการผลิต ในต่างประเทศ โดยเฉพาะบริษัทย่อยในประเทศเวียดนามที่ส่งผลเด่นชัดของการเติบโตทั้งธุรกิจและรายได้นอกจากนี้ ด้วยความมุ่งมั่นของบริษัทฯที่ให้ความสำคัญกับการลงทุน เพื่อขยายธุรกิจและกำลังการผลิตสำหรับกลุ่มสินค้าที่เป็นที่ต้องการของตลาดและมีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบอาเซียน การเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต การพัฒนาคุณภาพสินค้าและการตอบสนองความต้องการของลูกค้า บนพื้นฐานการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม จะส่งผลให้ธุรกิจและรายได้ของบริษัทฯ มีการเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ปี 2548
คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งนายสนั่น อังอุบลกุล กรรมการผู้จัดการให้ดำรง ตำแหน่งประธานกรรมการอีกหนึ่งตำแหน่ง แทนนายสุมิตร เลิศสุมิตรกุล อดีตประธานกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งได้ถึงแก่กรรม
ปี 2548
คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งนายสนั่น อังอุบลกุล กรรมการผู้จัดการให้ดำรง ตำแหน่งประธานกรรมการอีกหนึ่งตำแหน่ง แทนนายสุมิตร เลิศสุมิตรกุล อดีตประธานกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งได้ถึงแก่กรรม
ปี 2536
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 470 ล้านบาท พ.ศ. 2537 และเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกครั้งเป็น 500 ล้านบาท พ.ศ. 2539 ภายหลังการปรับโครงสร้างหนี้จากผลกระทบของวิกฤติ เศรษฐกิจในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค ทำให้ทุนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น จาก 400 ล้านบาท เป็น 2,857 ล้านบาท และได้ลดทุนเหลือ 2,709.9 ล้านบาท ในปี 2548 จากการซื้อหุ้นคืน
ปี 2536
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 470 ล้านบาท พ.ศ. 2537 และเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกครั้งเป็น 500 ล้านบาท พ.ศ. 2539 ภายหลังการปรับโครงสร้างหนี้จากผลกระทบของวิกฤติ เศรษฐกิจในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค ทำให้ทุนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น จาก 400 ล้านบาท เป็น 2,857 ล้านบาท และได้ลดทุนเหลือ 2,709.9 ล้านบาท ในปี 2548 จากการซื้อหุ้นคืน
ปี 2522
เปลี่ยนจากห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด ภายใต้ชื่อ “บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด” ต่อมาได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2534 เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 170 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท และได้เปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทมหาชน เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2536
ปี 2522
เปลี่ยนจากห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด ภายใต้ชื่อ “บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด” ต่อมาได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2534 เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 170 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท และได้เปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทมหาชน เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2536
ปี 2515
ได้เปลี่ยนชื่อกิจการเป็น “หจก.อุตสาหกรรมศรีไทยซุปเปอร์แวร์” และปรับโครงสร้าง การบริหารงานโดยแต่งตั้งนายสนั่น อังอุบลกุล ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงงาน โดยเพิ่มอีกหนึ่งธุรกิจผลิตเครื่องใช้เมลามีนบนโต๊ะอาหาร
ปี 2515
ได้เปลี่ยนชื่อกิจการเป็น “หจก.อุตสาหกรรมศรีไทยซุปเปอร์แวร์” และปรับโครงสร้าง การบริหารงานโดยแต่งตั้งนายสนั่น อังอุบลกุล ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงงาน โดยเพิ่มอีกหนึ่งธุรกิจผลิตเครื่องใช้เมลามีนบนโต๊ะอาหาร
ปี 2506
เริ่มดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อ “หจก.อุตสาหกรรม ศรีไทยพลาสติก” โดย นายสุมิตร เลิศสุมิตรกุล เป็นผู้ก่อตั้งเมื่อวันที่1 สิงหาคม พ.ศ. 2506 เพื่อทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายของใช้พลาสติกในครัวเรือน
ปี 2506
เริ่มดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อ “หจก.อุตสาหกรรม ศรีไทยพลาสติก” โดย นายสุมิตร เลิศสุมิตรกุล เป็นผู้ก่อตั้งเมื่อวันที่1 สิงหาคม พ.ศ. 2506 เพื่อทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายของใช้พลาสติกในครัวเรือน