ข่าวสาร

3 November 2023

“ดีเลิศ” 8 ปีต่อเนื่อง SITHAI ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในระดับ 5 ดาว

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคม และมีเจตนารมณ์ที่มั่นคงในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทเป็นองค์กร ที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้ความสนใจและใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนอย่างเท่าเทียมกันเสมอมา จากความมุ่งมั่นดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2566 ผลสำรวจของโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2566 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) 2023) จากบริษัทจดทะเบียนไทย 782 บริษัท จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) โดยการสนับสนุนจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศให้ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) หรือ (SITHAI) ได้รับการประเมินผล การกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2566 ในระดับ 5 ดาว ดีเลิศ (Excellent) โดยเป็นคะแนนในระดับ 5 ดาว 8 ปี ติดต่อกัน (พ.ศ. 2559 – 2566) สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีในมิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG) และยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานอย่างยั่งยืนต่อไป

อัลบั้มภาพ