ข่าวสาร

7 December 2023

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)  และ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช จำกัด รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทยและรับเข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 นายไชยวัฒน์ กุลภัทรวาณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย ประจำปี 2566 

และนางสาวนันทิการ์ พลยมมา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช จำกัด เข้ารับเข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย และนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ให้เกียรติมอบเข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย

รางวัลดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยหอการค้าไทย เพื่อยกย่องและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยมีจรรยาบรรณ ตามหลักบรรษัทภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดถือความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร สร้างความน่าเชื่อถือและไว้วางใจจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างรอบด้าน และมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างโปร่งใสและยั่งยืน

อัลบั้มภาพ