ข่าวสาร

22 December 2022

รางวัล Business Partner Award 2020 (Platinum Award)

วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2563 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Business Partner Award 2020 (Platinum Award) เป็นปีที่ 2 จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในงาน TSCN Business Partner Conference 2020 จัดขึ้น ณ ห้างสรรพสินค้าสามย่านมิตรทาวน์ โดยมีคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทย เบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นประธาน และ ดร.พิษณุ วิเชียรสรรค์ กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด กลุ่ม เทคโนโลยีและวิศวกรรม (Chief Technology and Engineering) ขึ้นมอบรางวัล

โดยรางวัล Platinum Award นี้เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหรือคู่ค้าที่มี “ผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม” ในด้านคุณภาพสินค้า ราคา การจัดส่ง การบริการและนวัตกรรม หรือ Gold Award ติดต่อกัน 3 ปี ทั้งนี้ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Platinum Award ในปีนีเ้ป็น ครั้งที่ 2 นับจากที่ได้เข้าร่วมโครงการ Business Partner Award มาแล้ว 4 ปี

โครงการ Business Partner Award นี้ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้กับคู่ค้าและพันธมิตร ทางธุรกิจที่ได้ดำเนินธุรกิจร่วมกับกลุ่มบริษัทไทยเบฟและมีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในด้านคุณภาพ สินค้า ราคา การส่งมอบ นวัตกรรม การให้บริการ และการดำเนินธุรกิจด้านความยั่งยืน ตามเกณฑ์ที่ทางบริษัท วางไว้ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพ และยืนยันถึงมาตรฐานในการทำงานของคู่ค้า ซึ่งแสดงถึงความ พร้อมในการเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

ผลการประเมินประจำปี 2563 จากคู่ค้าที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 218 บริษัท มีคู่ค้าที่ได้รับรางวัล Silver Award คือมีผลคะแนนอยู่ระหว่าง 90.00 – 94.99 คะแนน จำนวน 23 รางวัล มีคู่ค้าที่ได้รับรางวัล Gold Award ที่มีผลคะแนนตั้งแต่ 95.00 คะแนนขึ้นไปจำนวน 19 รางวัล และมีคู่ค้าที่ได้รับรางวัล Platinum Award หรือ Gold Award เป็นปีที่ 3 ติดต่อกันจำนวน 6 รางวัล

อัลบั้มภาพ