ข่าวสาร

18 July 2023

“SRITHAI” ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิก แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC)  ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC) โดยในปี พ.ศ. 2566 นี้ “SRITHAI” ได้รับการต่ออายุการเป็นสมาชิกฯ เป็นครั้งที่ 2 โดยใบรับรองมีอายุอีก 3 ปี (พ.ศ. 2566 – 2569)

ได้การรับรองเป็นสมาชิกฯ                      เมื่อ ปี 2560 (ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2560 – 2563)

ได้รับการต่ออายุ สมาชิกฯ ครั้งที่ 1          เมื่อ ปี 2563 (ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2563 – 2566)

ได้รับการต่ออายุ สมาชิกฯ ครั้งที่ 2          เมื่อ ปี 2566 (ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2566 – 2569)

บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดแนวปฏิบัติ ความรับผิดชอบ และข้อกำหนดในการดำเนินงานต่างๆ ที่เหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และใช้ในการตัดสินใจและการดำเนินงานทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน อันเป็นการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนต่อไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สามารถดาวน์โหลดได้ที่

https://www.srithaisuperware.com/wp-content/uploads/2022/11/201903060231345c7f3106c5446.pdf

อัลบั้มภาพ