03/10/2022

บริษัท ไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ลงนามสัญญาสนับสนุนทางการเงินกับ EXIM BANK

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) โดยคุณไชยวัฒน์ กุลภัทรวาณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร ร่วมลงนาม ในสัญญาสนับสนุนทางการเงินกับ EXIM BANK จำนวน 220 ล้านบาท เพื่อให้บริษัทฯ นำไปใช้ปรับปรุงเครื่องจักรและโรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และยกระดับธุรกิจให้แข่งขันได้ในตลาดโลกการค้ายุคใหม่

06/09/2022

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ต้อนรับคณะนักลงทุนเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 บริษัทฯ ให้การต้อนรับคณะนักลงทุนที่เข้าเยี่ยมชมกิจการของ บริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่และโรงงานสุขสวัสดิ์ เลขท่ี 15 ซอยสุขสวัสดิ์ 36 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ

27/04/2022

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์จํากัด (มหาชน) ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 ประจําปีพ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 บริษัทฯ จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 ประจําปี 2565 ณ ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 4 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 15 ซอย สุขสวัสดิ์ 36 ถนนสุขสวัสดิ์แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ เป็นไปตามข้อกําหนด ของตลาดหลักทรัพย์

01/04/2022

บมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ขึ้นทะเบียนเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ( Carbon Footprint for Organization: CFO)

บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก และให้ความสำคัญในด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตและการใช้พลังงาน โดยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคอุตสาหกรรม เป็นประเด็นหนึ่งที่ส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ที่ก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ตลอดจนถึงการใช้ชีวิตของผู้คน บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเป็นหนึ่งในผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม โดยการจัดทำ “คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร” (Carbon Footprint of Organization: CFO)

03/12/2021

บมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ได้รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษัทฯ ได้รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ระดับดีเยี่ยม ประจําปี 2564 จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดย ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบรางวัล ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

09/11/2021

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับภาคเอกชน มอบอุปกรณ์การแพทย์และเวชภัณฑ์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 แก่รัฐบาลเวียดนาม

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน), นายกสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม, ประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม, ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำคณะกรรมการสภาธุรกิจและสมาคมมิตรภาพฯ พร้อมภาคเอกชน มอบอุปกรณ์การแพทย์และเวชภัณฑ์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 แก่รัฐบาลเวียดนาม โดยมี H.E. Mr. Phan Chi Thanh เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ และคุณธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมในพีธีส่งมอบ ณ กระทรวงการต่างประเทศ

01/11/2021

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับ รางวัลระดับ

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับระบบบริหารจัดการ เพื่อให้เกิด การพัฒนาอย่างยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้รับรางวัลระดับ Bronze Medal Top 50% เป็นครั้งแรก จาก EcoVadis ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดลำดับความยั่งยืนจากบริษัททั่วโลก01/11/2021

6 ปีติดต่อกัน “SITHAI” ได้รับคะแนนการประเมิน การกำกับดูแลกิจการที่ดี ในระดับ 5 ดาว "ดีเลิศ"

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคม และมีเจตนารมณ์ที่มั่นคงในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้ความสนใจและใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนอย่างเท่าเทียมกันเสมอมา จากความมุ่งมั่นดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2564 ผลสำรวจของโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2564 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies


01/09/2021

บริษัท ศรีไทยฯ ร่วมปฏิบัติการ ลด-โลก-ร้อน กับ Care the Bear

บริษัท ศรีไทยฯ ตระหนักดีว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาใหญ่ของโลกใบนี้ ซึ่งมีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก เห็นได้จากความถี่และความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อทั้งเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างหนัก โดยปัญหาภาวะโลกร้อนและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถือเป็นปัญหาใหญ่ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญและทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน

31/07/2021

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) และเขตราษฏร์บูรณะเปิด ‘ศูนย์พักคอย’ เขตราษฎร์บูรณะ รับผู้ป่วยติดเชื้อกว่า 200 เตียง

เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2564 คุณศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, คุณอธิศรี วุฒิภาคภักดี ผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ, คุณอดุล เทียนทรัพย์, คุณวาสนา บูรณกิตติโสภณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ, คุณสมทรง รักษาพล ผจก.ฝ่ายบริหารงานบุคคล ผู้แทน บมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์, ดร.สิทธิวัฒน์ กำจัดวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลประชาพัฒน์ ,รศ.ดร.ธนรรธน์ พลวิชัย และผู้แทนจากสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย, มูลนิธิมาดามแป้ง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หน่วยทหารเรือ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต และตัวแทนจาก หน่วยงานต่างๆ ร่วมพิธีเปิดศูนย์พักคอยเขตราษฎร์บูรณะ ณ อาคารคลังสินค้าริมน้ำ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด(มหาชน) ถนนราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

14/05/2021

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 ประจำปี พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 บริษัทฯ จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 4 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 15 ซอยสุขสวัสดิ์ 36 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

01/04/2021

ร่วมพิธีเปิดตัวโครงการและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม

วันที่ 1 เมษายน 2564 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย งานสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน, นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และองค์กรอุตสาหกรรมนำร่อง จำนวน 29 แห่ง จากกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ร่วม “พิธีเปิดตัวโครงการและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม” ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

24/03/2021

คุณสนั่น อังอุบลกุล ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คนที่ 25

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 คุณกลินท์ สารสิน ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นประธานจัดการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าไทย ครั้งที่ 55 ประจำปี 2563 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ในวาระการเลือกตั้งกรรมการหอการค้าไทยชุดใหม่แทนชุดเดิมที่หมดวาระลงจำนวน 76 ท่าน โดยคุณสนั่น อังอุบลกุล ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการชุดใหม่ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คนที่ 25 


03/03/2021

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ

วันที่ 3 มีนาคม 2564 บริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน), องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU) และโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภายใต้ “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน” ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี

18/11/2020

งานแถลงข่าวเปิดตัวนวัตกรรมสินค้าสุขภัณฑ์จากเมลามีน

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์โคราช จำกัด ผู้ผลิตภาชนะเครื่องถ้วยชามเมลามีน จับมือกับบริษัทโมเก้น (ประเทศไทย) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวนวัตกรรมสินค้าสุขภัณฑ์จากเมลามีน ภายใต้แบรนด์ MOGEN หนึ่งในผู้นำด้านตลาดสุขภัณฑ์ และ Market Leader สำหรับ Bathroom Furniture ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เป็นการเปิดตัวสินค้าเครื่องสุขภัณฑ์ผลิตจากนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของวงการ เพื่อสร้างจุดขายที่แตกต่างตจากวัสดุเซรามิคทั่วไป ที่มีความเป็น Eco-friendly ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ด้วยการนำวัสดุเมลามีนเข้ามาเป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตแทนการใช้เซรามิคแบบเดิมๆ

29/10/2020

รางวัล “เพชรกนก” สาขาเกียรติภูมิแผ่นดิน

วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “เพชรกนก” สาขาเกียรติภูมิแผ่นดิน เป็นรางวัลที่มอบแก่บุคคลและองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเชิดชูเกียรติคนดีศรีแผ่นดิน ทั้งที่สร้างคุณงามความดี มีความเสียสละและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ จากสมาคมผู้ผลิตรายการภาพและเสียง ณ ห้องประชุมองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (TOT)

03/10/2020

รางวัล Business Partner Award 2020 (Platinum Award)

วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2563 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Business Partner Award 2020 (Platinum Award) เป็นปีที่ 2 จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในงาน TSCN Business Partner Conference 2020 จัดขึ้น ณ ห้างสรรพสินค้าสามย่านมิตรทาวน์

01/06/2020

มอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดสร้างห้องคัดกรองและตรวจผู้เสี่ยงติดเชื้อ COVID-19

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) และคุณอภิรภรณ์ วงศ์นิมิตรกุล มอบเงินสนับสนุน 300,000 บาท แก่คุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อจัดสร้างห้องคัดกรองและตรวจผู้เสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยมี คุณวิชัย อัศรัศกร, คุณสุรงค์ บูลกุล, มิสเตอร์สแตนเล่ย์ กัง, คุณอธิป พีชานนท์ และดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ ร่วมด้วย ณ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

29/04/2020

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ประจำปี พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 บริษัทฯ จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 4 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) เลขท่ี 15 ซอยสุขสวัสดิ์ 36 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ

20/02/2020

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ร่วมกับ “เจบีพี” พัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิล ลดขยะพลาสติก

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “เจบีพี แอร์คลีน พลัส” ของบริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในงาน JBP x SRITHAI COLLABORATION FOR A SUSTAINABLE WORLD โชว์นวัตกรรมสีทาภายในเกรดพรีเมียม พร้อมแนวคิด สีสะอาด ปราศจากเชื้อโรค ตอบโจทย์ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

15/02/2020

คณะภราดา ครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการเข้าเยี่ยมชมโรงงานอมตะนคร ชลบุรี

วันที่ 15 มกราคม 2563 โดยคุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการบริหาร ให้การต้อนรับภราดาวิหาร ศรีหาพล คณะครู และนักเรียนชั้นปีที่ 1 จากโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เข้าเยี่ยมชมโรงงานศรีไทยซุปเปอร์แวร์ สาขาอมตะนครชลบุรี ในโครงการ Learn@Site 

23/12/2019

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ได้รับรางวัลSupplier Award 2019 (Platinum Award)

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัล Supplier Award 2019 (Platinum Award) ในงาน ThaiBev Business Partner Conference 2019 จากคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ณ โรงแรมแอทธินี กรุงเทพฯ

19/09/2019

Srithai ร่วมกับ ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ และมูลนิธิวิเชียร-ปราณี มอบเก้าอี้สุขาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคุณสมพงษ์ เผอิญโชค รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน) มูลนิธิวิเชียร-ปราณี เผอิญโชค นำเก้าอี้สุข 700 ชุดมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี เป็นรอบที่สองจากที่นำไปมอบให้รอบแรกไปแล้วในวันที่ 14 กันยายน 2562


17/09/2019

หอการค้าไทยมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 500,000 บาท

นายสนั่น อังอุบลกุล รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และนายวิชัย อัศรัสกร รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เป็นผู้แทนหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย “ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม” จำนวน 500,000 บาท โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้รับมอบ ณ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD

14/09/2019

Srithai ร่วมกับ ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ มอบเก้าอี้สุขาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี

 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคุณสมพงษ์ เผอิญโชค รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน) นำเก้าอี้สุขามอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี


05/09/2019

Srithai มอบชามและแก้วเมลามีนช่วยผู้ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ทีมงานขายของบริษัทที่ไปออกร้านในงาน Export Expo จังหวัดขอนแก่น มอบสินค้าชามและแก้วเมลามีน อย่างละ 100 ใบ ให้กับสำนักงานกองตรวจคนเข้าเมือง 4 เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดขอนแก่น

05/09/2019

บมจ ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ มอบเรือผ่านทัพภาค 2 นำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 คุณประมวล ภิญโย ผู้จัดการโรงงานอาวุโส และคุณสุดารัตน์ ราชนิยม ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหาร จากบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) สาขาจังหวัดนครราชสีมา มอบเรือจำนวน 50 ลำ ผ่านผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 2 พันเอกวัชรพล คันธา หัวหน้าแผนกกิจการพัฒนา กองกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ 2 เพื่อมอบต่อให้กับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 2 เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ลานสโมสรร่วมเริงไชยค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  

01/07/2019

ภาชนะเมลามีน เลือกใช้อย่างไรให้ปลอดภัย

เมลามีน ถูกนำมาผลิตเป็นจาน ชาม หรือภาชนะใส่อาหารที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เพราะนอกจากค วามสวยงามของลวดลายที่หลากหลายแล้ว ความคงทนก็นับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ร้านค้า ครัวเรือน ต่างเลือกใช้ภาชนะเมลามีนกันอย่างแพร่หลาย จากความนิยมใช้ภาชนะเมลามีนนี้เอง ทำให้มีภาชนะเลียนแบบที่ผลิตจากวัสดุที่มีลักษณะคล้ายเม ลามีนวางจำหน่ายตามท้องตลาดมากมาย ซึ่งใช้วัตถุดิบที่ไม่เหมาะสมต่อการผลิตภาชนะบรรจุอาหาร โดยเมื่อนำไปใช้งานแล้วสารเคมีจากภาชนะจะมีโอกาสปนเปื้อนลงสู่อาหารจนก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ บริโภคได้ เมื่อเป็นเช่นนั้นผู้บริโภคจึงควรทราบถึงข้อสังเกตในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เมลามีนที่มีคุณ ภาพที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมจึงจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพในระยะยาว15/06/2019

Srithai ร่วมสนับสนุน “ก้าวคนละก้าว ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ”

บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล และ บมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ร่วมสนับสนุนการจัดทำเหรียญรางวัลที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล, สายคล้องเหรียญรางวัลและเสื้อก้าวคนละก้าวที่ผลิตจากขวดน้ำพลาสติกที่ใช้แล้ว ในโครงการ "ก้าวคนละก้าว ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ” ซึ่งเป็นการวิ่งระยะยาวและรับบริจาคเงินเพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลชุมชนในภาคอีสาน

21/01/2019

ACMECS Joint Business Council Meeting 2019

สภาธุรกิจ ACMECS ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดประชุม ACMECS Joint Business Council Meeting 2019 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 16.00-18.00 น. ณ โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ 

20/12/2018

คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการบริหาร ได้รับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2560 โดยคุณสนั่น อังอุบลกุล ได้รับพระราชทานปริญญา บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ ณ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561

27/11/2018

งานแถลงข่าวโครงการรณรงค์การใช้ภาชนะหมุนเวียน “ท่องเที่ยวไทย เก๋ไก๋ใช้ปิ่นโต”

งานแถลงข่าวโครงการรณรงค์การใช้ภาชนะหมุนเวียนในเขตอุทยานแห่งชาติ “ท่องเที่ยวไทย เก๋ไก๋ใช้ปิ่นโต” โดยบมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการบริหาร และ ดร.การัณย์ อังอุบลกุล ผู้ช่วยประธานกรรมการ บมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมแถลงข่าวโครงการรณรงค์การใช้ภาชนะหมุนเวียนในเขตอุทยานแห่งชาติ ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 

27/11/2018

รางวัล Business Excellence Awards 2018

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัล Business Excellence Award จาก ASEAN India Business Council ร่วมกับ High Commissioner of India to Malaysia ณ ประเทศมาเลเซีย

16/11/2018

คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการบริหาร ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช ดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2560 โดยคุณสนั่น อังอุบลกุล ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

13/11/2018

รางวัล IMDA Awards 2018

บริษัทฯ ได้รับรางวัล IMDA Gold Awards ประเภท Best Label Design และรางวัล IMDA Silver Award ประเภท Best Product Family จากสมาคมการตกแต่งผลิตภัณฑ์ด้วยระบบติดฉลากจากแม่พิมพ์ (In- Mold Decorating Association) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยรางวัลดังกล่าวเป็นการพิจารณามอบให้แก่ผู้ ประกอบการที่ผลิตบรรจุภัณฑ์ด้วยระบบการติดฉลาก จากแม่พิมพ์ (In-Mold Labeling) ซึ่งทําให้สลากที่ได้รับการพิมพ์มีความสวยงามและบรรจุภัณฑ์มีความแข็งแรงทนทาน

06/10/2018

รางวัล Supplier Award 2018 (Gold Award)

บริษัทฯ ได้รับรางวัล Supplier Award 2018 (Gold Award) ในงาน ThaiBev Business Partner Conference 2018 จากคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ขายหรือคู่ค้าที่มี “ผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม” ในด้านคุณภาพสินค้า ราคา การจัดส่ง การบริการและนวัตกรรม ตามเกณฑ์ที่วางไว้ ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและยืนยันถึงมาตรฐานในการทำงานของผู้ขาย ของกลุ่มบริษัทไทยเบฟ ซึ่งแสดงถึงความพร้อมในการเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลนี้เป็นปีที่ 2

21/09/2018

รางวัลThe 3rd Asean Plastics Awards 2018

วันที่ 21 กันยายน 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัล The 3rd Asean Plastics Awards 2018 จาก ASEAN Federation of Plastic Industries ณ โรงแรมพูลแมน แกรนด์สุขุมวิท กรุงเทพ

16/09/2018

รางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR–DIW Continuous Award 2018)

โรงงานสาขาอมตะนคร ชลบุรี โรงงานสาขาบางปู และโรงงานสาขาโคราช ได้รับรางวัล เกียรติยศ CSR-DIW Continuous Award 2018 มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม จากกรมโรงงาน อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ สถานประกอบการที่มุ่งมั่นส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบ ต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจที่ได้รับการยอมรับจากชุมชนรอบข้าง อันจะเป็นการเพิ่มพูนขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนกับธุรกิจและชุมชน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561

30/04/2018

ใบรับรองสถานภาพผู้ประกอบการเออีโอ (AEO Certificate)

บริษัทฯ ได้รับใบรับรองสถานภาพผู้ประกอบการเออีโอ (AEO Certificate) จากกรมศุลกากร ซึ่งมอบให้แก่ผู้ประกอบการนำเข้าหรือส่งออกซึ่งผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของ Authorized Economic Operator (AEO) ในการผ่านพิธีการศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิสก์ตามหลักเกณฑ์ที่กรมศุลกากรกำหนด เพื่อสร้างและรักษาความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ทางการค้าระดับประเทศ ณ กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561


14/11/2017

The 3rd Thailand Plastics Awards 2017

บริษัทฯ บริษัทฯ ได้รับรางวัล The 3rd Thailand Plastics Awards 2017 ประเภท Gold Award จากสยามดิสคัฟเวอรี่ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย, สถาบันพลาสติกและธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ปี 3 ซึ่งมอบให้แก่องค์กรและบุคคลที่ผลิตชิ้นงานที่มีนวัตกรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีขั้นตอนระดับความยากในการผลิต ปลอดภัยในการใช้งาน รูปลักษณ์ ความสวยงามของสินค้า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

31/10/2017

บรรยายพิเศษ

พวงรัตน์ อัศวพิศิษฐ์ อดีตอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา, นฤมล เทพสุนทร นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญ การพิเศษ, ทักษอร สมบูรณ์ทรัพย์ นิติกรชำนาญการพิเศษ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ บรรยายพิเศษหลักสูตร   “การนำทรัพย์สินทางปัญญาสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันการค้า” ให้แก่คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ โดยมีสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับ ณ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560

16/10/2017

งานมอบรางวัลการประกวดสมาคมการคาดีเดน ประจําป 2560

สนั่น อังอุบลกุล รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดสัมนาสมาคมการค้าประจำปี 2560 โดยมี ดร. อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิด และ ดร.คณิต แสงสุพรรณ  เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก, บรรยายพิเศษเรื่อง “แผนพัฒนา EEC  เพื่อสนับสนุนนักลงทุนไทยเชื่อมโยงกับตลาดโลก” ให้แก่สมาชิกสภาหอการค้า แห่งประเทศไทยและสมาคมการค้าหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมี จิรวัฒน์   ตั้งกิจงามวงศ์, อธิป พีชานนท์, ประสงศ์ เอาฬาร, ลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า, จีรพันธ์  อัศวะธนกุล, เจริญชัย  ประเทืองสุขศรี ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 16ตุลาคม 2560

16/10/2017

งานสัมมนาสมาคมการคาประจําป 2560

สนั่น อังอุบลกุล รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย      จัดสัมนาสมาคมการค้าประจำปี 2560 โดยมี ดร. อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิด และ ดร.คณิต แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก, บรรยายพิเศษเรื่อง      “แผนพัฒนา EEC เพื่อสนับสนุนนักลงทุนไทยเชื่อมโยงกับตลาดโลก” ให้แก่สมาชิกสภาหอการค้า แห่งประเทศไทยและสมาคมการค้าหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมี      จิรวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์, อธิป พีชานนท์, ประสงศ์ เอาฬาร, ลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า, จีรพันธ์ อัศวะธนกุล, เจริญชัย ประเทืองสุขศรี ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560

15/10/2017

Visit to the Republic of Maldives

Mr. Sanan Angubolkul, Honorary Consul-General of the Republic of the Maldives in Thailand, accompanied H.E. Mrs. Kobkarn Wattanavrangkul, the Thai Minister of Tourism and Sports and H.E. Mrs. Chulamanee Chartsuwan, Thai Ambassador to Sri Lanka to meet H.E. Mr. Abdulla Yameen Gayoom, President of the Republic of Maldives, H.E. Mrs. Iruthisham Adam, Minister of Youth and Sports and, H.E. Mr. Moosa Zameer, Minister of Tourism, to strengthen relations and discuss cooperation in tourism and sports between the two countriesto promote the "Two Countries, One Destination" program.


05/10/2017

รางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม สาขาอุตสาหกรรม ประจำปี 2560

บริษัทฯ ได้รับรางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม สาขาอุตสาหกรรม  จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยจัดให้มีการประเมินความสามารถทางนวัตกรรมเพื่อรับรองความเป็น “องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม”ประจำปี 2560 ให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 20 บริษัท และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 1 แห่งคือ EGAT โดยมีการประกาศผลรางวัล "องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม" ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560

04/10/2017

SME Growth 4.0

สนั่น อังอุบลกุล รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดงาน SME Growth 4.0 โดยมีแก้วเก้า เผอิญโชค นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมไทย, พรเทพ การศัพท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมด้วย ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวสท์เกต บางใหญ่ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 

17/09/2017

เข้าคารวะนายกรัฐมนตรีเวียดนาม

สนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม และ Mr. Don Lam ประธาน Vina Capital ร่วมกันเลี้ยง รับรอง ฯพณฯ เหงียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม พร้อมด้วยนักธุรกิจชั้นนำ ของไทยและเวียดนาม

16/09/2017

CLMVT Workshop

Mr. Sanan Angubolkul, leader of the Working Group to Empower Public and Private Export Promotion and Investment in Foreign Countries (D4), participated in the “CLMVT Strategic Workshop” at the Thai Chamber of Commerce on 16 September 2017 where Dr. Kobsak Pootrakool, Vice Minister for Office of the Prime Minister,was the distinguished speaker on the topic "Eastern Economic Corridor (EEC)".


12/10/2017

Shareholders’ company visit to Srithai Vietnam

During October 11th-12th, 2017. the Company has arranged the company visit trip to Srithai (Vietnam) Company Limited (“SVN”) in Vietnam for 30 shareholders to learn about the process which leads to greater knowledge and understanding of our group and see our readiness to support SVN’s business expansion in the future.


12/09/2017

Visit from Young President Organization (YPO)

Mr. Apisit Tangsatit, Senior Factory Director, and Dr. Garun Angubolkul welcomed Mr. Anand Kabra and the delegation from Young Presidents Organization (YPO) International – Plastics Network Chair on their visit to Srithai Superware PCL Amata Factory, Chonburi to have an exchange on business philosophies and experiences.


09/09/2017

NBT Interview

Mr. Sanan Angubolkul, Chairman and President, gave an interview on the “Kiang Bhar Kiang Lhai Program – Srithai Superware PCL Workplace for the Disabled” that was aired onthe National Broadcast Television of Thailand (Channel 11) last 09 September 2017.

07/09/2017

ATOC Talk

Chairman and President, Mr. Sanan Angubolkul, gave a lecture at the “Asean Treasures: Opportunities & Challenges (ATOC)" program for young business leaders to inspire change that will capture opportunities in the ASEAN region at Phothalai Leisure Park on 07 September 2017.


06/09/2017

Congratulations

Associate Professor Dr. Siridej Sujiva, Dean of the Faculty of Education of Chulalongkorn University, gave the “Outstanding Commitment to the Work of Associations and Foundations Award” to Mr. Sanan Angubolkul at Chulalongkorn University on 06 September 2017.


01/09/2017

DBD, TAP and YEC visited Srithai Superware Amata Plant

Delegations from the Department of Business Development (DBD) under the Ministry of Commerce, Trade Association (TAP) under the Thai Chamber of Commerce and the Young Entrepreneurs Chamber of Commerce (YEC) visited Srithai Superware Amata Plant, Chonburi on 01 September 2017 and were received by Mr. Sanan Angubolkul. They also listened to a lecture by Mr. Rakesh Singh on the topic “Srithai Technology 4.0”.


17/08/2017

CSR–DIW Continuous Award 2017

Srithai Superware PCL Amata Nakorn Chonburi and Korat plants received “Standard CSR-DIW Continuous Awardfor Industry Entrepreneurs 2017” from the Department of Industrial Works, Ministry of Industry at the Thai Army Club Viphavadi, Bangkok on 17 August 2017.


03/08/2017

ASEAN – India Expo and Forum

Mr. Sanan Angubolkul, Chairman ofthe Thai-India Business Council participated in the ASEAN-India Expo and Forum that was held to celebrate the 25th Anniversary of ASEAN-INDIA Relations and the 70th Anniversary of Thai-India Diplomatic Relations at Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand on 03 August 2017.


09/03/2017

Srithai Superware PCL certified by Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)

On June 28, 2017 Srithai Superware PCL was certified as a member of Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) at the Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel. The CAC is an initiative by the Thai private sector to assist in tackling the problem of corruption via collective action. It aims to encourage companies to implement effective anti-corruption policies and mechanisms in order to create a clean business ecosystem. This CAD certification has been effective since March 09, 2017 and will last for 3 years.

06/02/2017

Srithai Superware PCL donates to the flood victims in the South

On January 15, 2017 Srithai Superware PCL donated 500,000 THB to Prime Minister Prayut Chan-o-cha to help flood victims in the Southern part of Thailand during a televised fund-raising event held at Parliament House. 

02/12/2016

The Excellence Award of Supporting People with Disability 2016

The Excellence Award of Supporting People with Disability 2016 On December 2, 2016, the Company received the Excellence Award of Supporting People with Disability on a Continuous Basis 2016 from the Ministry of Social Development and Human Security


15/10/2016

Prime Minister’s Export Award 2016 (Best Exporter 2016)

Prime Minister’s Export Award 2016 (Best Exporter 2016) On September 15, 2016, the Korat plant received the Prime Minister’s Award 2016 (Best Exporter 2016) from Thailand Institute of Design and Innovation Promotion, Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce


17/08/2016

Honorably Awarded the Excellent Establishment on Labour Relations and Welfare

Honorably Awarded the Excellent Establishment on Labor Relations and Welfare On August 17, 2016, the Bangpoo plant received an Honorary Awarded the Excellent Establishment on Labor Relations and Welfare, which is the 5th consecutive year since 2012.


28/07/2016

Continuous Standard of Corporate Social Responsibility of a Industrial Business Operator (CSR–DIW Continuous Award 2016)

  Continuous Standard of Corporate Social Responsibility of a Industrial Business Operator (CSR–DIW Continuous Award 2016) On 28 July, 2016, the ฺBangpoo Amata Nakorn, Chonburi and the Korat plants received the Award for Standard of Corporate Social Responsibility: CSR-DIW Continuous Award 2016 from the Department of Industrial Works, Ministry of Industry. \


27/07/2016

Premium Products of Thailand, The Pride of Thais

On July 27, 2016 the Korat plant was given the Premium Products of Thailand, The Pride of Thais Award 2016, from the Thai Industrial Standards Institute, Ministry of Industry. This award is for large manufacturers that have products which are well-accepted on a world-wide basis. The melamine household products of the Company were awarded in the food and beverage category.

15/07/2016

Certificate on Standards and Model of To Be Number One in a Workplace, Diamond Level, 2nd year

Certi cate on Standards and Model of To Be Number One in a Workplace, Diamond Level, 2nd year On July 15, 2016, the Korat plant was awarded the Certificate on Standards and Model of To Be Number One in a Workplace, Diamond Level, 2nd year from the Department of Mental Health, Ministry of Public Health.


09/06/2016

Green Meetings Certificate

Green Meetings Certi cate On June 9, 2016, the Korat plant received the Green Meetings Certi cate from the Thailand Environment Institute. The certi cate is given to businesses that organize meetings, seminars, and training with regards to making the most ef cient use of resources and reducing environmental impacts.

 

23/05/2016

Popular Stock Awards 2015

On November 23, 2016, the Company received the Popular Stock Awards 2015, organized by the Stock News Daily newspaper and the Stock Exchange of Thailand. The award is given to listed companies from a survey of and vote from 4,000 investors.


Back To Top