30/04/2561

ใบรับรองสถานภาพผู้ประกอบการเออีโอ (AEO Certificate)

บริษัทฯ ได้รับใบรับรองสถานภาพผู้ประกอบการเออีโอ (AEO Certificate) จากกรมศุลกากร ซึ่งมอบให้แก่ผู้ประกอบการนำเข้าหรือส่งออกซึ่งผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของ Authorized Economic Operator (AEO) ในการผ่านพิธีการศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรดนิสก์ตามหลักเกณฑ์ที่กรมศุลกากรกำหนด เพื่อสร้างและรักษาความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ทางการค้าระดับประเทศ ณ กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560


14/11/2560

The 3rd Thailand Plastics Awards 2017

บริษัทฯ บริษัทฯ ได้รับรางวัล The 3rd Thailand Plastics Awards 2017 ประเภท Gold Award จากสยามดิสคัฟเวอรี่ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย, สถาบันพลาสติกและธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ปี 3 ซึ่งมอบให้แก่องค์กรและบุคคลที่ผลิตชิ้นงานที่มีนวัตกรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีขั้นตอนระดับความยากในการผลิต ปลอดภัยในการใช้งาน รูปลักษณ์ ความสวยงามของสินค้า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

31/10/2560

บรรยายพิเศษ

พวงรัตน์ อัศวพิศิษฐ์ อดีตอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา, นฤมล เทพสุนทร นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญ การพิเศษ, ทักษอร สมบูรณ์ทรัพย์ นิติกรชำนาญการพิเศษ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาิณิชย์ บรรยายพิเศษหลักสูตร   “การนำทรัพย์สินทางปัญญาสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันการค้า” ให้แก่คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ โดยมีสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับ ณ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 256016/10/2560

งานมอบรางวัลการประกวดสมาคมการคาดีเดน ประจําป 2560

สนั่น อังอุบลกุล รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดสัมนาสมาคมการค้าประจำปี 2560 โดยมี ดร. อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิด และ ดร.คณิต แสงสุพรรณ  เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก, บรรยายพิเศษเรื่อง “แผนพัฒนา EEC  เพื่อสนับสนุนนักลงทุนไทยเชื่อมโยงกับตลาดโลก” ให้แก่สมาชิกสภาหอการค้า แห่งประเทศไทยและสมาคมการค้าหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมี จิรวัฒน์   ตั้งกิจงามวงศ์, อธิป พีชานนท์, ประสงศ์ เอาฬาร, ลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า, จีรพันธ์  อัศวะธนกุล, เจริญชัย  ประเทืองสุขศรี ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 16ตุลาคม 2560

16/10/2560

งานสัมมนาสมาคมการคาประจําป 2560

สนั่น อังอุบลกุล รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย      จัดสัมนาสมาคมการค้าประจำปี 2560 โดยมี ดร. อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิด และ ดร.คณิต แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก, บรรยายพิเศษเรื่อง      “แผนพัฒนา EEC เพื่อสนับสนุนนักลงทุนไทยเชื่อมโยงกับตลาดโลก” ให้แก่สมาชิกสภาหอการค้า แห่งประเทศไทยและสมาคมการค้าหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมี      จิรวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์, อธิป พีชานนท์, ประสงศ์ เอาฬาร, ลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า, จีรพันธ์ อัศวะธนกุล, เจริญชัย ประเทืองสุขศรี ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 16ตุลาคม 2560

15/10/2560

ร่วมเดินทางเยือนมัลดีฟส์

สนั่น อังอุบลกุล ในฐานะ กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์แห่งมัลดีฟส์ประจำประเทศไทยร่วมเดินทาง กับคณะ นาง กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เข้าเยี่ยมคาราวะ ฯพณฯ อับดุลลา ยามีน อับดุล กายูม ประธานาธิบดีแห่ง สาธารณรัฐมัลดีฟส์ นาง อีรูธิชาม อดัม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกีฬาและเยาวชนมัลดีฟส์ และ นาย มูซ่า ซาเมียร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวของมัลดีฟส์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ เเละ หารือถึงความร่วมมือในด้าน ท่องเที่ยว เเละ กีฬา ระหว่างสองประเทศ


05/10/2560

รางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม สาขาอุตสาหกรรม ประจำปี 2560

บริษัทฯ ได้รับรางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม สาขาอุตสาหกรรม ในงาน จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยจัดให้มีการประเมินความสามารถทางนวัตกรรมเพื่อรับรองความเป็น “องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม”ประจำปี 2560 ให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 20 บริษัท และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 1 แห่งคือ EGAT โดยมีการประกาศผลรางวัล "องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม" ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560

04/10/2560

SME Growth 4.0

สนั่น อังอุบลกุล รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดงาน SME Growth 4.0 โดยมีแก้วเก้า เผอิญโชค นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมไทย, พรเทพ การศัพท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมด้วย ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวสท์เกต บางใหญ่ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 

17/09/2560

เข้าคราวะนายกรัฐมนตรีเวียดนาม

สนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม และ Mr. Don Lam ประธาน Vina Capital ร่วมกันเลี้ยง รับรอง ฯพณฯ เหงียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม พร้อมด้วยนักธุรกิจชั้นนำ ของไทยและเวียดนาม

16/09/2560

CLMVT Workshop

สนั่น อังอุบลกุล ในฐานะ หัวหน้าคณะทำงานสานพลังประชารัฐภาคเอกชน ด้านการส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ(D4) ร่วมประชุม“Workshop ยุทธศาสตร์ประเทศไทยสู่ประเทศ CLMVT”ณ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ใน วันที่ 16 กันยายน 2560 โดยมี ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็น วิทยากรพิเศษ


12/10/2560

คณะผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ Srithai Vietnam

ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้นำคณะผู้ถือหุ้นจำนวน 30 ท่าน เยี่ยมชมกิจการ Srithai (Vietnam) Company Limited (“SVN”) ณ ประเทศเวียดนาม เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการทำงาน นำไปสู่ความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัท มากยิ่งขึ้น และเห็นถึงความพร้อมในการรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคตของ SVN


12/09/2560

ต้อนรับคณะYPO

อภิสิทธิ์ ตั้งสาธิต ผู้อำนวยการโรงงานอาวุโส และ ดร.การัณย์ อังอุบลกุล ให้การต้อนรับ มร. อนานด์ คาบรา และ คณะ YPO International – Plastics Network Chair เยี่ยมชม โรงงานอมตะนคร ชลบุรี และ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560


09/09/2560

สัมภาษณ์ รายการเคียงบ่าเคียงไหล่

สนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ให้สัมภาษณ์รายการเคียงบ่าเคียงไหล่ ตอน “อาชีพคนพิการในสถานประกอบการ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) “ออกอากาศโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560

07/09/2560

อบรม ATOC

สนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย หลักสูตร “ขุมทรัพย์อาเซียนนักบริหารรุ่นใหม่ยุคดิจิทัลระดับสูง” ASEAN Treasures: Opportunities & Challenges (ATOC) ที่มุ่งเน้นให้ผู้อบรมสามารถปรับตัวได้ทันต่อกระแสของตลาดอาเซียน สร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มธุรกิจเดิม และ กลุ่มธุรกิจหน้าใหม่ ณ โพธาลัย ลีเชอร์พาร์ค เมื่อ วันที่ 7 กันยายน 2560


06/09/2560

แสดงความยินดี

รศ. ดร. ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานมอบรางวัล ผู้มีจิตสาธารณะอุทิศตนเพื่องานสมาคมหรือมูลนิธิ ให้แก่ สนั่น อังอุบลกุล ที่ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ วันที่ 6 กันยายน 256001/09/2560

ต้อนรับคณะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสมาคมการค้า เเละ YEC

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสมาคมการค้า สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่YEC (Young Entrepreneurs Chamber of Commerce) เข้าเยี่ยมชม โรงงานศรีไทยซุปเปอร์แวร์ สาขาอมตะนคร ชลบุรี เพื่อศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยาย หัวข้อ “ศรีไทยเทคโนโลยี 4.0” โดยมี สนั่น อังอุบลกุล และ ราเกส ซิงห์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560


17/08/2560

รับรางวัล CSR–DIW Continuous Award 2017

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) สาขาอมตะนคร ชลบุรี และ สาขาโคราช รับรางวัล “มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม CSR-DIW Continuous Award 2017” จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้สถานประกอบการที่ มีความมุ่งมั่น ส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่ง ยืน ณ สโมสรทหารบก เมื่อ วันที่ 17 สิงหาคม 2560


03/08/2560

ASEAN – India Expo and Forum

สนั่น อังอุบลกุล ในฐานะประธานสภาธุรกิจไทย-อินเดีย ร่วมเสวนาในงาน ASEAN-INDIA EXPO and FORUM เนื่องในโอกาส ฉลองครบรอบ 25 ปี ความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการระหว่าง อาเซียน-อินเดีย และ 70 ปี ความสัมพันธ์ทางการฑูตไทย-อินเดีย ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวันที่3 สิงหาคม 2560


09/03/2560

ใบรับรองเป็น “สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC”

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560  บริษัทฯได้รับประกาศรับรองเป็น “สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC” ซึ่งเป็นการร่วมมือกันปฏิเสธการจ่ายสินบนทุกรูปแบบ และต่อต้านการใช้คอร์รัปชันเป็นเครื่องมือกีดกันการแข่งขันและขัดขวางการประกอบธุรกิจอย่างเสรี  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 เป็นระยะเวลา 3 ปี ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพ

06/02/2560

ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้

เร่วมบริจาคเงินช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้จำนวนเงิน  500,000 บาท ในงาน “ประชารัฐร่วมใจ ช่วยอุทกภัยภาคใต้” จัดโดยรัฐบาล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมตรี

02/12/2559

รางวัลประกาศเชิดชูเกียรติองค์กรที่สนับสนุนด้านคนพิการดีเด่นต่อเนื่อง ประจำปี 2559

บริษัทฯ ได้รับรางวัลประกาศเชิดชูเกียรติองค์กรที่สนับสนุน ด้านคนพิการดีเด่นต่อเนื่อง ประจำปี 2559 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

15/10/2559

รางวัล Prime Minister’s Award 2016 (Best Exporter 2016)

โรงงานสาขาโคราช ได้รับรางวัลจากสถาบันส่งเสริมการออกแบบนวัตกรรม เพื่อการค้า กรมส่งเสริม การค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

17/08/2559

รางวัลเกียรติยศสถานประกอบการดีเด่น

สถานประกอบการ ดีเด่น 10 ปี ติดต่อกัน (พ.ศ. 2550 – 2559) จากกรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

28/07/2559

รางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม

ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่สถานประกอบการที่ส่งเสริมการดำเนินงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

27/07/2559

รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย ประจำปี 2559

โรงงานสาขาโคราชได้รับรางวัลรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย ประจำปี 2559 (Premium Products of Thailand, The Pride of Thais) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

15/07/2559

เกียรติบัตรจากการรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ

โรงงานสาขาโคราชได้รับเกียรติบัตรจากการรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ระดับเพชรปีที่ 2 จากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

09/06/2559

ใบรับรอง Green Meeting

โรงงานสาขาโคราชได้รับใบรับรอง Green Meeting จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

23/05/2559

รางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน ปี 2558

บริษัทฯ ได้รับรางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน ซึ่งจัดโดยหนังสือพิมพ์รายวัน ข่าวหุ้นและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


กลับสู่ด้านบน