บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)  และ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช จำกัด รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทยและรับเข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 นายไชยวัฒน์ กุลภัทรวาณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย ประจำปี 2566  และนางสาวนันทิการ์ พลยมมา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช จำกัด เข้ารับเข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย และนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ให้เกียรติมอบเข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย รางวัลดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยหอการค้าไทย เพื่อยกย่องและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยมีจรรยาบรรณ ตามหลักบรรษัทภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดถือความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร สร้างความน่าเชื่อถือและไว้วางใจจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างรอบด้าน และมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างโปร่งใสและยั่งยืน

“SITHAI” คว้า SET ESG Rating : A จากการประเมินผลหุ้นยั่งยืน ปี 2566 แสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ได้รับการประกาศเป็นหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่ม Industrials จัดลำดับให้อยู่ในระดับ A โดยในปีนี้มี 193 บริษัท ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืน บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดย คำนึงถึงด้าน ESG มาโดยตลอด รวมถึงแสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างยั่งยืน เพื่อพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ รวมไปถึง การดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส่ เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ให้ความสำคัญต่อ พันธมิตร คู่ค้า ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยการได้รับการประกาศรายชื่อเป็นหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีพัฒนาการในการดำเนินงานและการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ สร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ลงทุนในระยะยาว ส่งผลให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ฉลองครบรอบ 60 ปี ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์จัดงาน “Srithai Rebirth Design Challenge 2023” รอบตัดสินเพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักออกแบบรุ่นใหม่

บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ผู้นำในการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรม และหนึ่งในผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เมลามีนรายใหญ่ของโลก ฉลองครบรอบ 60 ปี ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์จัดงาน “Srithai Rebirth Design Challenge 2023” รอบตัดสินเพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักออกแบบรุ่นใหม่ ในวันที่ 4 พ.ย. 2566 ณ ลิโด้คอนเน็คท์ สยามสแควร์ กรุงเทพฯ เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษาจากทั่วประเทศ ได้นำความรู้จากห้องเรียน มาออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติก และออกแบบตกแต่งโชว์รูม ร่วมผสานทักษะกับผู้เชี่ยวชาญของศรีไทยฯ สร้างผลงานในหัวข้อ “New Idea New Passion” ใน 3 ประเภท New Product, Mixed Product และ Showroomโดย คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ รองศาสตราจารย์ ชูวิทย์ สุจฉายา รองอธิการบดีฯ สถาบันอาศรมศิลป์ และคุณไชยวัฒน์ กุลภัทรวาณิชย์ […]

“ดีเลิศ” 8 ปีต่อเนื่อง SITHAI ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในระดับ 5 ดาว

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคม และมีเจตนารมณ์ที่มั่นคงในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทเป็นองค์กร ที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้ความสนใจและใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนอย่างเท่าเทียมกันเสมอมา จากความมุ่งมั่นดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2566 ผลสำรวจของโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2566 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) 2023) จากบริษัทจดทะเบียนไทย 782 บริษัท จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) โดยการสนับสนุนจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศให้ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) หรือ (SITHAI) ได้รับการประเมินผล การกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2566 ในระดับ 5 ดาว ดีเลิศ (Excellent) […]

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Business Partner Award 2023 ระดับ Silver Award

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Business Partner Award 2023 ระดับ Silver Award จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) สำหรับคู่ค้าที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 โดยมี คุณไชยวัฒน์ กุลภัทรวาณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร เป็นตัวแทนรับมอบ สำหรับรางวัลนี้ เป็นการผลักดันให้เกิดความร่วมมือสร้างประโยชน์ภายในห่วงโซ่อุปทาน นับเป็นรางวัลที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและยอมรับจากพันธมิตรทางธุรกิจ ในด้านของคุณภาพสินค้า ราคา การจัดส่ง การให้บริการ นวัตกรรม และความยั่งยืน อีกทั้งเป็นการร่วมมือกันเพื่อส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้บริโภคและยกระดับอุตสาหกรรมให้เติบโตเพื่อความยั่งยืนไปด้วยกัน

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงพลังในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2566 ภายใต้แนวคิด “WHAT THE FACT?” (แค่สงสัยก็เสิร์ช ACT Ai เลย!) จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงพลังในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2566 ภายใต้แนวคิด “WHAT THE FACT?” (แค่สงสัยก็เสิร์ช ACT Ai เลย!) จัดโดย องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) โดยถือเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล สร้างความตระหนักรู้ให้แก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมไปถึงการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร และ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันประเทศไทยให้มีความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนเพื่อทัดเทียมในระดับสากล เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ณ สถานีกลางบางซื่อ

วาระครบรอบ 60 ปีการก่อตั้ง บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ บริษัทฯ ขอแนะนำชุดเมลามีนสุดคิ้วท์ ยกระดับการใช้ชีวิตสไตล์เมโทรลิฟวิ่ง

วาระครบรอบ 60 ปีการก่อตั้ง บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์บริษัทฯ ขอแนะนำชุดเมลามีนสุดคิ้วท์ “Are You Hungry?” ดีไซน์โดยนักเขียนเว็บตูนชื่อดัง คุณแนน-ซิบบิล ชนิดา ตันติยาพิทักษ์ สร้างสรรค์น้องแตงกวาและแก๊ง 6 เพนกวิน เพื่อยกระดับการใช้ชีวิตสไตล์เมโทรลิฟวิ่ง ด้วยชุดเมลามีนออกแบบตามหลักเออร์โกโนมิก จับถือได้ถนัดมือ ที่จะทำให้สะดวกกับการใช้งาน พร้อมให้ทุกท่านสนุกไปกับทุกมื้ออาหาร พร้อมฮีลใจให้ทุกท่านแล้ววันนี้สั่งซื้อได้ที่ : www.srithaionline.com ชุดเมลามีน ‘Are You Hungry?’ ประกอบด้วย :– กล่องอาหารพร้อมฝา Happy Meal ขนาด 7.75”– ชามมีหูพร้อมฝา Enjoy Mug ขนาด 4.6″– ชุดอาหารว่างพร้อมแก้ว Good Morning ขนาด 8”

“SRITHAI” ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิก แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC)  ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC) โดยในปี พ.ศ. 2566 นี้ “SRITHAI” ได้รับการต่ออายุการเป็นสมาชิกฯ เป็นครั้งที่ 2 โดยใบรับรองมีอายุอีก 3 ปี (พ.ศ. 2566 – 2569) ได้การรับรองเป็นสมาชิกฯ                      เมื่อ ปี 2560 (ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2560 – 2563) ได้รับการต่ออายุ สมาชิกฯ ครั้งที่ 1          เมื่อ ปี 2563 (ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2563 – 2566) ได้รับการต่ออายุ สมาชิกฯ ครั้งที่ 2          เมื่อ ปี 2566 […]

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) ร่วมกับ สถาบันอาศรมศิลป์ จัดการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก ศรีไทย REBIRTH DESIGN CHALLENGE 2023 ภายใต้หัวข้อ “NEW IDEA NEW PASSION” ก้าวข้ามลิมิต เปิดสเตตัสใหม่ในแบบของคุณ เพื่อยกระดับ ปรับภาพลักษณ์ ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์กลุ่มคนรุ่นใหม่ ฉลองศรีไทยฯ ครบรอบ 60 ปี

ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 300,000 บาท พร้อมเปิดโอกาสให้กับทุกผลงานมีสิทธิรับเงินรางวัลพิเศษ สำหรับผลงานที่ศรีไทย ฯ นำไปต่อยอดและขายได้จริง จะได้รับ 0.5% จากยอดขายในปีที่ 1 ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครและผลงานได้ที่ https://forms.gle/RiK3m5jGY5h8o5Xs8 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 11 สิงหาคม 2566