บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับภาคเอกชน มอบอุปกรณ์การแพทย์และเวชภัณฑ์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 แก่รัฐบาลเวียดนาม

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน), นายกสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม, ประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม, ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำคณะกรรมการสภาธุรกิจและสมาคมมิตรภาพฯ พร้อมภาคเอกชน มอบอุปกรณ์การแพทย์และเวชภัณฑ์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 แก่รัฐบาลเวียดนาม โดยมี H.E. Mr. Phan Chi Thanh เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ และคุณธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมในพีธีส่งมอบ ณ กระทรวงการต่างประเทศ โดยกระทรวงการต่างประเทศให้การสนับสนุนร่วมกับภาคเอกชน บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน), บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน), บริษัทเซ็นทรัลเทรดดิ้ง จํากัด, บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน), บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน),บริษัท ธนาคารกสิกรไทย […]

บริษัท ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับ รางวัลระดับ Bronze Medal

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับระบบบริหารจัดการ เพื่อให้เกิด การพัฒนาอย่างยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้รับรางวัลระดับ Bronze Medal Top 50% เป็นครั้งแรก จาก EcoVadis ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดลำดับความยั่งยืนจากบริษัททั่วโลก EcoVadis ทำการจัดอันดับบริษัทกว่า 65,000 บริษัททั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจวัดคุณภาพของระบบบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับการจัดกลุ่มเป็น 4 หัวข้อ ประกอบด้วย สภาพแวดล้อม แรงงานและสิทธิมนุษยชน จรรยาบรรณและการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน เกณฑ์เหล่านี้อ้างอิงมาจากมาตรฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับสากล โดยถือเป็นความภาคภูมิใจของเรา ซึ่งมาจากความมุ่งมั่นและการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน ในการสร้างความยั่งยืน ซึ่งถือว่าเป็นแรงผลักดันให้เราพัฒนาไปสู่การยกระดับความยั่งยืนให้สูงขึ้นต่อไป

6 ปีติดต่อกัน “SITHAI” ได้รับคะแนนการประเมิน การกำกับดูแลกิจการที่ดี ในระดับ 5 ดาว

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคม และมีเจตนารมณ์ที่มั่นคงในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้ความสนใจและใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนอย่างเท่าเทียมกันเสมอมา จากความมุ่งมั่นดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2564 ผลสำรวจของโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2564 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) 2021) จากบริษัทจดทะเบียนไทย 716 บริษัท ซึ่งจัดทำโดย สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ประกาศให้ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์จำกัด (มหาชน) หรือ (SITHAI) ได้รับการประเมินผล การกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2564 ในระดับ 5 ดาว ดีเลิศ (Excellent) โดยเป็นคะแนนในระดับ 5 ดาว […]

บริษัท ศรีไทยฯ ร่วมปฏิบัติการ ลด-โลก-ร้อน กับ Care the Bear

บริษัท ศรีไทยฯ ตระหนักดีว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาใหญ่ของโลกใบนี้ ซึ่งมีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก เห็นได้จากความถี่และความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อทั้งเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างหนัก โดยปัญหาภาวะโลกร้อนและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถือเป็นปัญหาใหญ่ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญและทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน ในปี 2564 ศรีไทย ได้เข้าร่วมโครงการ “Care the Bear” ที่ริเริ่มโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มุ่งหวังให้ทุกส่วนขององค์กรมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อน โดยใช้ “หลักการ 6 Cares” มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อช่วยลดโลกร้อนใน 6 ด้าน ได้แก่ การรณรงค์เดินทางโดยใช้รถไฟฟ้าหรือรถสาธารณะ, การลดการใช้กระดาษและพลาสติก, การงดใช้โฟม, การลดการใช้พลังงานจากอุปกรณ์ไฟฟ้า, การเลือกใช้อุปกรณ์ตกแต่งในงานอีเวนท์ด้วยวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และการรณรงค์ให้ตักอาหารแต่พอดีและรับประทานอาหารให้หมดเพื่อลดขยะจากอาหารเหลือทิ้ง

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) และเขตราษฏร์บูรณะเปิด ‘ศูนย์พักคอย’ เขตราษฎร์บูรณะ รับผู้ป่วยติดเชื้อกว่า 200 เตียง

เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2564 คุณศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, คุณอธิศรี วุฒิภาคภักดี ผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ, คุณอดุล เทียนทรัพย์, คุณวาสนา บูรณกิตติโสภณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ, คุณสมทรง รักษาพล ผจก.ฝ่ายบริหารงานบุคคล ผู้แทน บมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์, ดร.สิทธิวัฒน์ กำจัดวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลประชาพัฒน์ ,รศ.ดร.ธนรรธน์ พลวิชัย และผู้แทนจากสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย, มูลนิธิมาดามแป้ง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หน่วยทหารเรือ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต และตัวแทนจาก หน่วยงานต่างๆ  ร่วมพิธีเปิดศูนย์พักคอยเขตราษฎร์บูรณะ ณ อาคารคลังสินค้าริมน้ำ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด(มหาชน) ถนนราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร โดยศูนย์พักคอยดังกล่าว จะทำหน้าที่เพื่อส่งต่อ(Community Isolation) ในการรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด 19 สีเขียวที่ไม่สามารถกักตัวที่บ้านได้(Home Isolation : HI) โดยแยกผู้ป่วยออกมาจากบ้าน […]

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 ประจำปี พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 บริษัทฯ จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 4 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 15 ซอยสุขสวัสดิ์ 36 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และได้บฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้สอบบัญชี สำนักงานกฏหมาย ผู้เข้าร่วมการประชุมและเจ้าหน้าที่ที่รับทำการลงทะเบียนและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมการประชุม ใส่หน้ากากอนามัยและจัดที่นั่งโดยเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยจำกัดผู้เข้าร่วมในห้องประชุมตามข้อกำหนดของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคไว้ตามจุดต่างๆ ทั้งนี้ มติที่ประชุมฯ สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซด์ www.srithaisuperware.com หน้านักลงทุนสัมพันธ์ หรือ ลิงค์ ดาวน์โหลดมติที่ประชุมฯ

ร่วมพิธีเปิดตัวโครงการและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม

วันที่ 1 เมษายน 2564 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย งานสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน, นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และองค์กรอุตสาหกรรมนำร่อง จำนวน 29 แห่ง จากกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ร่วม “พิธีเปิดตัวโครงการและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม” ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมทำการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรตนเอง สามารถจัดทำแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ พร้อมกันนี้ได้มีการพัฒนาระบบการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรควบคู่กันไป เพื่อเป็นการยกระดับการทวนสอบของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากยิ่งขึ้น

คุณสนั่น อังอุบลกุล ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คนที่ 25

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 คุณกลินท์ สารสิน ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นประธานจัดการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าไทย ครั้งที่ 55 ประจำปี 2563 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในวาระการเลือกตั้งกรรมการหอการค้าไทยชุดใหม่แทนชุดเดิมที่หมดวาระลงจำนวน 76 ท่าน โดยคุณสนั่น อังอุบลกุล ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการชุดใหม่ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คนที่ 25 โดยคณะกรรมการชุดใหม่มีนโยบาย ‘Connect the Dots’ โดยชูหอการค้าให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อมุ่งยกระดับเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยยึดแนวทางที่หอการค้าไทยเคยดำเนินงานมา โดยเล็งเห็นว่า แม้เศรษฐกิจไทยจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว แต่ก็ยังมีปัญหาอีกมากรออยู่ ดังนั้น จึงตั้งเป้าหมาย ‘การฟื้นฟูเศรษฐกิจภายใน 99 วันแรก’ เพื่อเร่งสร้างความเชื่อมั่น แก้ปัญหาระยะสั้น ทั้งการจ้างงานและปัญหาผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SMEs ขณะเดียวกันก็ปูรากฐานไปสู่การฟื้นตัวอย่างยั่งยืน  การที่จะเดินเกมการฟื้นฟูเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว ภายใต้ทรัพยากรที่มีจำกัดนั้น ประเทศไทยต้องมีการจัดลำดับความสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ซึ่งเราได้จัดประเด็นเร่งด่วนและสำคัญสำหรับดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายใน 99 วันแรกของการทำงาน คือ  1) เร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชน […]

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ

วันที่ 3 มีนาคม 2564 บริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน), องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU) และโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภายใต้ “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน” ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี การส่งเสริมการพัฒนานโยบายแผนงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมทั้งส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ (EEC) ดำเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน โดย อบก. เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างเครือข่ายกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อร่วมมือในการลดก๊าซเรือนกระจกช่วยแก้ไขปัญหาโลกร้อนที่วิกฤตอยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับภาคอุตสาหกรรม คือ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกันผลักดันให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจก ยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่และมุ่งสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้อย่างยั่งยืน ในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบที่สมัครเข้าร่วมโครงการและผ่านการคัดเลือกมานั้นจะได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกของโรงงานอุตสาหกรรม การได้รับการสนับสนุนทางเทคนิคและได้รับคำปรึกษาในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ฉลากลดโลกร้อน โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย กิจกรรมชดเชยคาร์บอน และดำเนินแผนการลดก๊าซเรือนกระจก การรายงานศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกของโรงงานต้นแบบ โดยโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ได้แก่ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน), […]